PN EN 10204

Witam
mam takie pytanko, czy kto¶ z grupowiczów wie co dok³adnie kryje siê
pod punktem 3.1.B normy jak w temacie?
Albo mo¿e udostêpniæ ten fragment normy- by³o by mi³o :)
Za wszelkie info z góry Dziêki :)
Pozdro
kermit
Reply to
Kermit
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Kermit" snipped-for-privacy@nospam.wp.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:cgkm0e$5fj$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
PN EN 10204 to jest norma pt: wyroby metalowe, rodzaje dokumentów kontroli. 3.1B to ¶wiadectwo odbioru wystawione przez niezale¿ny od produkcyjnego wydzia³ u producenta.
Okre¶la ono zgodno¶æ parametrów materia³u z norm± lub z norm± a tak¿e z wymogami ustalonymi przy zamawianiu (w tej chwili nie mam normy pod rêk± wiêc nie jestem pewien).
Jest to ¶wiadectwo, które w przeciwieñstwie do 3.1A i 3.1C nie wymaga potwierdzenia urzêdowego (UDT, TUV itp) ani inspekcji przedstawiciela odbiorcy. Po prostu wystawia je dzia³ kontroli jako¶ci u wytwórcy wyrobu. Je¶li nie masz szczególnych wymagañ odbiorczych i ufasz dostawcy to takie ¶wiadectwo wystarczy.
Pozdrawiam,
Jarkor.
Reply to
Jarkor

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.