Malowanie Aerografem

Witam wszystkich,
Od jakiego¶ czasu zajmujê siê modelarstwem plastikowym. Chcê i¶æ naprzód
z moj± technik± i zacz±æ malowaæ modele aerografem. Jets tylko jeden
problem..
Co to dok³adnie jest i gdzie mo¿na kupiæ aerograf i wszystkie narzêdzia
potrzebne do malowania nim. Jakie narzêdzi oprócz aerografu s± mi
potrzebne( jakies butle z gazem?)
Chodzi mi tu mniej wiêcej o typy sklepów, ale je¶li kto¶ zna konkretne
adresy w Koszalinie i Poznaniu, to bêdê wdziêczny.
Z góry dziêkuje.
Maciek
Reply to
Maciek
Loading thread data ...
Macku, na poczatek przygody z malowaniem aerografem polecam Ci przeszukanie archiwum tego zacnego forum. Gwarantujê Ci ze znajdziesz wiêcej ni¿ my¶lisz. Wszystko to juz bylo pisane a ze nie przepadlo i nikt nie skasowa³, czerp ile sie da z tej wszechwiedzy :-)
pozdrawiam i zycze powodzenia!
KP
Reply to
Kuba Plewka

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.