Poszukuję inżyniera mechanika (firmy) z

Poszukuję konstruktora mechanika (lub firmy) z doświadczeniem w konstrukcji maszyn do współpracy w ramach projektu na zasadzie zlecenia lub umowy o dzieło.

Projekt jest ambitny i innowatorski, a odbiorca też poważny.

Wieslaw Bicz

Reply to
Wieslaw Bicz
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.