Programator w pralce - pytanie

W³a¶nie ponaprawia³em trochê staro¿ytn± 22-letni± pralkê Polar PS663 S, i
zapu¶ci³em kontrolnie na 90stC. I zaczê³o mnie nurtowaæ pytanie: Dlaczego
grza³ka pracuje nadal, mimo, ¿e programator min±³ ju¿ pozycjê 7,8? Jaki tam
jest bajer zastosowany, ¿e programator na tej pozycji "pamiêta", jaki
termostat w³±czyæ w obwód stycznika?
Zawsze mi siê wydawa³o, ¿e w programatorze s± tylko dwa wa³y krzywkowe,
jeden od kierunku silnika, drugi od reszty zabawek i wirowania... Jest co¶
jeszcze?
Mo¿e kto¶ z Was rozbiera³ takie urz±dzenie?
Reply to
Mateusz Nowaczyk
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Robert Wañkowski" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:gaj740$s7v$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl
Nie. Mo¿na wy³±czyæ i w³±czyæ ponownie zasilanie, i stan siê nie zmienia. Nawet w instrukcji jest napisane, ¿e mo¿na tak zrobiæ :>
Reply to
Mateusz Nowaczyk
U¿ytkownik "Mateusz Nowaczyk"
Patrz±c na jej schemat, to termostat idzie na programator. Tak wiêc mechanika w programatorze.
Robert
Reply to
Robert Wańkowski
O ile dobrze pamiêtam t± pralkê, tam by³ osobny przycisk "BIO" i to jego w³±czenie dawa³o pranie w 90 stopniach. A niezale¿nie od tego ten programator to by³o elektromechaniczne arcydzie³o - bêben z krzywkami obs³ugiwa³ kilkana¶cie par zestyków, ka¿da mia³a swój osobny pier¶cieñ krzywek. I do tego osobny, szybciej obracany pier¶cieñ z krzywkami do obracania bêbnem.
J.
Reply to
Jarek P.
U¿ytkownik "Robert Wañkowski" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:gaj740$s7v$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Nie chce mi siê teraz wysilaæ na analizy ale intuicja mi podpowiada, ¿e szwankuje czujnik poziomu wody.Nie potrafiê tego teraz "z marszu"umotywowaæ.Spróbuj przedmuchaæ rurka od tego czujnika aby by³a dro¿na, ewentualnie je¶li nie poskutkuje ,a masz drugi czujnik to podepnij kontrolnie. GAL
Reply to
GAL
Wiem ¿e ko³o silnika a programatorze by³ elektromagnes, który chyba by³ sterowany z termostatu i mechanicznie roz³±cza³ co¶ w ¶rodku. Mo¿e to ten mechanizm ?
Gejzero
Reply to
Gejzero
Ten mechanizm rozłącza napęd części tarcz w programatorze powodując to, że pralka tylko kręci w lewo i prawo tak długo aż temperatura osiągnie zadany poziom. Po osiągnięciu zaprogramowanej temperatury rusza docelowy cykl prania. Po tym można wyczaić usterkę termostatu (rozwarcie)- pralka kręci do us... śmierci a programator stoi.
Reply to
Padre

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.