Transformatory 110/0,4kV

Ostatnio us³ysza³em ¿e zaczêto produkowaæ ma³e stacje transformatorowe
110/0,4kV umo¿liwiaj±ce pod³aczenie zasilania budynków wprost z linii WN.
Poniewa¿ jeszcze nigdy siê z takim rozwi±zaniem w praktyce nie spotka³em, a
temat bardzo mnie zainteresowa³, przeszuka³em strony internetowe wszystkich
znanych mi hurtowni elektrotechnicznych, producentów transformatorów,
osprzêtu i .. nic. Google okaza³y siê tym razem bezradne. Czy takie stacje
rzeczywi¶cie s± wykonywane? Informacjê mia³em od osoby "nietechnicznej" wiêc
bardzo mo¿liwe ¿e co¶ mu siê pomyli³o. A je¶li jednak wspomniane stacje
transformatorowe s± dostêpne to poproszê o namiary na
producenta/dystrybutora oraz opisy techniczne takich rozwi±zañ.
pozdrawiam
Reply to
Piotr
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Piotr" snipped-for-privacy@dupa.org.ru> napisa³ w wiadomo¶ci news:f39nu4$1fe0$ snipped-for-privacy@news2.ipartners.pl... | Ostatnio us³ysza³em ¿e zaczêto produkowaæ ma³e stacje transformatorowe | 110/0,4kV umo¿liwiaj±ce pod³aczenie zasilania budynków wprost z linii WN.
Takie rzeczy sie buduje na syberii gdzie idzie jedna linia WN przez setki kilometrow i po drodze nie ma infrastruktury SN.
Oczywiscie w polsce takie rzeczy tez sa technicznie mozliwe do zrealizowania tymniemniej nie s³ysza³em zeby który¶ ZE je stosowa³.
b.
Reply to
invalid unparseable
A tak swoja droga .. czy da sie zrobic transformator duzej mocy i niskiego napiecia ?
Duza moc wymusza duzy rdzen, a w takim wychodzi spore napiecie na 1 zwoj .. mozna rdzenia nei wykorzystac, ale to kosztowne ..
J.
Reply to
J.F.
to by by³o trochê chore , wiesz jakiej wielko¶ci na 110kV jest wy³±cznik a pewne jest ¿e musi byæ a do wy³±cznika kable o nie mniejszym przekroju ni¿ linia zasilaj±ca.
Reply to
andrzej dulek
a czy nie chodzi o 15kV/0,4kV raczej, bo niby jak wygl±da³oby pod³±czenie takiego ma³ego bzdzide³ka do 110?
Reply to
wo
U¿ytkownik "J.F." <jfox snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@4ax.com...
A dlaczego imputujesz du¿± moc? Czy który¶ przedpi¶ca (:-)) to sugerowa³? Po prostu ma³a moc: tak, jak przek³adniki napiêciowe - Choæ z du¿ych napiêæ, to prze³o¿enie na raptem 100 V. A moc kilkadziesi±t VA. I dzia³a idealnie. A ¿eby nie by³o za drogo, to nie przez wy³±cznik, a przez bezpiecznik, ewentualnie z od³±cznikiem. Pozdrawiam. Te¿ elektryk.
Reply to
Andrzej N.
taki model zasilania domostw to chyba jest w USA. No bo kto by dla jednego domu budowal tradycyjny transformator.
Chociaz u jednego goscia w firmie widzialem takie cos. Jak bede mial aparat to pstryke fotke. Moze to wlasnie takie cos, o czym mowisz?
Reply to
adresss
U¿ytkownik "J.F." <jfox snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@4ax.com...
A dlaczego imputujesz du¿± moc? Czy który¶ przedpi¶ca (:-)) to sugerowa³? Po prostu ma³a moc: tak, jak przek³adniki napiêciowe - Choæ z du¿ych napiêæ, to prze³o¿enie na raptem 100 V. A moc kilkadziesi±t VA. I dzia³a idealnie. A ¿eby nie by³o za drogo, to nie przez wy³±cznik, a przez bezpiecznik, ewentualnie z od³±cznikiem. Pozdrawiam. Te¿ elektryk.
Reply to
Andrzej N.

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.