Stacje numeryczne

Loading thread data ...
U¿ytkownik "OneiroO" <oneiroo_cut_this snipped-for-privacy@o2.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:gl8b35$8tu$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Mnie natomiast bardzo zainteresowa³o radio, które jest jedn± z ilustracji tego artyku³u. Mo¿e ktos wie jaka to marka i typ?
Pozdrowienia. Krzysztof z Tychów. Nie ka¿dy ¯ywiec to piwo...
Reply to
Krzysztof Tabaczynski
U¿ytkownik "Michal Jankowski" snipped-for-privacy@fuw.edu.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@ccfs1.fuw.edu.pl...
Bardzo dziêkujê! Ja nie umia³em dostrzec tych napisów...
Pozdrowienia. Krzysztof z Tychów. Nie ka¿dy ¯ywiec to piwo...
Reply to
Krzysztof Tabaczynski
U¿ytkownik "OneiroO" <oneiroo_cut_this snipped-for-privacy@o2.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:gl8b35$8tu$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
tego dorabiaæ ufonautów, czy Trójk±ta Bermudzkiego. Namierzyæ taki nadajnik mo¿na przy pomocy anteny kierunkowej, albowiem fale krótkie rozchodz± siê zasadniczo po prostej. Tyle, ¿e ich zasiêg jest o wiele wiêkszy od UKF, wiêc bior±c pod uwagê niewielki czas nadawania trzeba by by³o mieæ ze trzy odbiorniki z antenami kierunkowymi rozstawione na pewnym obszarze. Te odbiorniki ³api± namiar i wówczas ustalenie miejsca nadawania jest stosunkowo proste. Z tym, ze radiostacja krótkofalowa mo¿e byæ na poje¼dzie, który po prostu pó¼niej odjedzie.
Reply to
Robert Tomasik
Robert Tomasik snipped-for-privacy@gazeta.pl napisał(a):
Ja jak bym miał szpiegowskie informacje wysyłać to użył bym telefonu.
Reply to
sok marchwiowy
U¿ytkownik " sok marchwiowy" <sok snipped-for-privacy@gazeta.SKASUJ-TO.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:glas6v$6vl$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
To ju¿ na obecnym etapie pewnie pro¶ciej maila. telefon jest o tyle z³ym rozwi±zaniem, ¿e kto¶ go musi odebraæ. mo¿na to ustaliæ i ewentualnie stanowi dowód przeciwko szpiegowi. A ustalenie tego, kto odbiera te cyferki jest po prostu w praktyce niemo¿liwe.
Reply to
Robert Tomasik
U¿ytkownik "Robert Wañkowski" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:glaut2$kce$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
To mo¿e byæ dowolnie du¿o w praktyce. Przecie¿ mo¿emy siê umówiæ, ¿e 1 oznacza wysadzenie mostu, 2 zastrzelenie prezydenta, 3 zabranie przesy³ki z ustalonego pojemnika do przechowania baga¿u itd. Nie musz± tego przesy³aæ pe³nym zdaniem.
Reply to
Robert Tomasik
Robert Wańkowski pisze:
Jedna cyfra (0-9) o 3,32 bitu. Przekazując jedną cyfrę na sekundę mamy te 3,32bps czyli niecałe 25 bajtów na minutę.
Reply to
Tomasz Pyra
Pamiêtam ¿e jako dzieciak mia³em pewn± zagadkê - koledzy podali mi numer telefonu, pod który siê dzwoni³o i mo¿na by³o us³yszec g³os z ta¶my (nie da³o siê z tym g³osem pogadaæ) odczytuj±cy ci±gi cyfr. Numer telefonu by³ nietypowy bo chyba cztero- lub pieciocyfrowy, podczas gdy 'normalne' numery lokalne by³y 6- i 7-cyfrowe. Czas akcji: oko³o 1987-8 roku.
Reply to
bujnos
U¿ytkownik snipped-for-privacy@smutec.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:497cbdb3$ snipped-for-privacy@news.home.net.pl...
JD
Reply to
JD
U¿ytkownik "JD" snipped-for-privacy@gmail.com napisa³ w wiadomo¶ci news:gln62n$eja$ snipped-for-privacy@nemesis.news.neostrada.pl...
Ta raczej czas podawa³a, a nie cyfry. Ja bym stawia³ na jaki¶ automat do sprawdzania przez monterów prawid³owo¶ci instalacji telefonu.
Reply to
Robert Tomasik
lub jaka¶ bankowa informacja o kursach, mo¿e wycofanych z obiegu seriach banknotów, nie wiem, w ka¿dym razie brzmia³o to ca³kiem podobnie
Reply to
bujnos
Dnia Wed, 28 Jan 2009 04:03:05 -0800, snipped-for-privacy@smutec.pl napisał(a):
"Proszę poczekać parę godzin, tylko sprawdzę przez telefon czy ten banknot nie jest wycofany"? :)
Reply to
Borys Pogoreło

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.