wentylacja i warunki cieplne w budynku

witam,
moje pytanie zupe³nie nie jest fachowe. Dotyczy tematu, który mam uj±æ w
referacie odno¶nie domów w epoce kamienia:) Otó¿ chodzi mi o lokalizacjê
drzwi w warunkach klimatu ¶rodkowoeuropejskiego w d³ugim budynku o wymiarach
oko³o 7x30 m. Jaka bêdzie najlepsza lokalizacja dla otworu wej¶ciowego?
Chodzi mi o zachowanie ciep³a i wentylacjê pomieszczenia. Czy w przypadku
otworu w ¶cianie d³u¿szej lub krótszej wyst±pi± znaczne ró¿nice warunków
cieplnych wewn±trz? Wydaje mi siê, ¿e otwór w ¶rodku d³u¿szej ¶ciany
spowodowa³by podzia³ wnêtrza na dwie strefy termiczne, natomiast otwór w
krótszej ¶cianie by³by bardziej optymalny dla zachowania ciep³a (?) A jak z
wentylacj±?
Z góry THX za ewentualne sugestie :)
Reply to
krychu
Loading thread data ...
Jak dasz wyloty wentylacji po obu stronach to drzwi na srodku podziela ci budynek na dwa jednakowe, krotsze, z wlotem od "krotszej sciany".
Poza tym kwestia jak grzany, jak wentylowaniy, jak dzielony na pokoje itp.
J.
Reply to
J.F.

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.