Don Chichot pod 40 LA

Wiem ¿e plany w/w modelu
s± pod typowe 2.5 ccm
czy kto¶ móg³by mi doradziæ.
O ile % musia³bym zwiêkszyæ ca³o¶æ
aby lata³ on z silnikiem os 40 LA.
Chcia³bym wszystko powiêkszyæ proporcjonalnie
chyba najprostsza z metod.
Dziêki z góry za informacje
Reply to
Janusz S.
Loading thread data ...
Ja wykona³em ten model w wersji ciê¿szej tzn. skrzyd³a styropiannowe kryte bals± , pe³ne stery, lotki, kad³ub. Ca³o¶æ z 260 ml paliwa wa¿y ok 1700 g. Napêdzam to OSMAX'em 25 LA i ¶mig³em 9x6. Jak dla mnie lata rewelacyjnie. Jest moja pierwsza spalina, przesiad³em siê z elekryków. Mo¿na nie¼le pokrêciæ a i pionowo do góry te¿ pójdzie, choæ o zawisie to raczej mowy nie ma :))))
Reply to
Gelerth

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.