Forum PWM - u mnie stale nawracajace problemy

Witam
Od jakiego¶ czasu czêsto mam problemy z czytaniem forum PWM. A to transmisja
taka, ¿e nie mogê nic ¶ci±gn±æ, a to komunikaty o b³êdach PHP albo bazy
danych. Teraz mam:
phpBB : Critical Error
Could not connect to the database
Sam juz nie wiem czy ja mam takiego pecha albo u mnie z ³±czem jest co¶ nie
tak, czy tam naprawdê s± ci±gle jakie¶ problemy techniczne.
Slawomir Kotulski
snipped-for-privacy@pulawy.net.pl
Reply to
Marskan
Loading thread data ...
To nie u Ciebie. To ci±gle problemy na serwerze Forum :( Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.