literatura

witam
przepraszam ze pytam o tak prozaiczna sprawe. dzisiaj w empiku znalazlem
gazetki dla modelarzy RC glownie w jezyku niemieckjim i angielskim. stad
pytanko czy sa w jezyku polskim gazetki dla tych ktorzy bawia sie
modelami RC ?
dzieki
Reply to
th
Loading thread data ...
Owszem, sa, tzn. jest jedna i nazywa sie "Modelarz". Równiez do dostania w empiczach. Proponuje np. link
formatting link
chcesz poznac opinie na jego temat...
pozdrawiam, qrdl
Reply to
qrdl
Mnie od Modelarza trochê odrzuca. Ten styl... Je¶li chcesz wiedzieæ co mam na my¶li, to dla porównania zeskanowa³em Ci fragment innego czasopisma: "Skrzyd³a i motor" z 15.06.1952r. Mam wra¿enie, ¿e Modelarz jest kontynuatorem tej tradycji. Oczywi¶cie Modelarz ju¿ tak nie pisze, ale wed³ug mnie jest gdzie¶ w po³owie, pomiêdzy tamtymi czasami, a dzisiejszymi. Przeczytajcie:
" M£ODZIE¯ LOTNICZA NA ZLOT "\V górê sztandar wspó³zawodnictwa zlotowego" - oto has³o, którym ¿yje dzi¶ m³odzie¿ polska ca³ego kraju. Has³o to zmobilizowa³o nasz± m³odzie¿ do wytê¿onej walki o przodownictwo w pracy i nauce, sporcie, tañcu i ¶piewie. Brygada m³odych wytapiaczy w hucie im. Boles³awa Bieruta w Czêstochowie postanowi³a powitaæ Zlot 25 szybko¶ciowymi wytopami. W¶ród tysiêcy zobowi±zañ indywidualnych m³odych górników znajdziemy i takie, które brzmi: - "do Zlotu wykonam swój Plan 6-letni". Zapa³ m³odych robotników udziela siê ca³ej m³odzie¿y. Na wsiach powstaj± codziennie nowe grupy zlotowe, które pomagaj± w pracy ch³opom ma³orolnym, rodzinom ¿o³nierzy, nios± wie¶æ o Zlocie do ka¿dej chaty wiejskiej. W¶ród m³odzie¿y szkolnej wzmóg³ siê równie¿ ruch wspó³zawodnictwa. Ka¿dy chce przodowaæ, aby znale¼æ siê w szeregach uczestników Zlotu. Ka¿dy dzieñ zbli¿a nas do wielkiego ¶w'êta m³odzie¿y. W podejmowaniu i realizacji zobowi±zañ uczestniczy równie¿ m³odzie¿ lotnicza. Piloci, modelarze, cz³onkowie LL i m³odzi pracownicy lotnictwa w³±czaj± siê w nurt wytê¿onej pracy ca³ej m³odzie¿y naszego kraju, podejmuj±c liczne zobowi±zania na cze¶æ Zlotu. "
Reply to
Lukasz Stela

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.