[RC] Nowy film z Eco 8

Witam,
Zapraszam do obejrzenia nowego filmu z Eco 8.
Muszê siê pochwaliæ, ¿e zaplanowany na ten sezon zakres umiejêtno¶ci zosta³
opanowany. Chcia³em poczuæ siê swobodnie w locie postêpowym, no i chyba siê
uda³o.
Teraz trwaj± przygotowania do drobnych akrobacji - sporo czytam na ten temat
:)
Reply to
Wojciech Komorniczak
Loading thread data ...
Cze¶æ,
O tak - wyczuwa siê ten luz :) Gratulujê opanowania tej sztuki :)
Czekam na nowe informacje.
--------------------------------- pozdrawiam Krzysztof Hilbrycht
formatting link
---------------------------------
Reply to
khpmodel
No, no - tylko bez ¿artów proszê. O luzie nie ma mowy - ja nawet, gdy latam na symulatorze to jestem zestresowany. O!
Dobrze, ale najpierw bêdzie conieb±d¼ o tuningu Eco i jego wp³ywie na model (i kieszeñ modelarza).
Reply to
Wojciech Komorniczak

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.