Scalak w odbiorniku Hiteca

Witajcie
Czy kto¶ z Was zna mo¿e schemat, ewentualnie potrafi naprowadziæ na
dokumentacjê scalaka o oznaczeniach TA OSO 7761F znajduj±cego siê w
odbiorniku Hitec HFD-08RD (RCD3500)?
Chcia³bym wykorzystaæ ten odbiornik do pomiaru wielko¶ci ewentuannych
zewnêtrznych zak³óceñ. Co¶ podobnego jak tutaj:
formatting link
jest dok³adnie ten odbiornik:
formatting link
Reply to
Piotr "PitLab" Laskowski
Loading thread data ...
Cze¶æ. Wiem ile kosztuje przyk³adowo: TA 7761F, EUR 3.16 wiem ¿e jest to po¶rednia FM: TA 7745P TA7761F : FM if System TA 7761F TA7761P : FM if System TA 7761P ... ale za datasheet ka¿± siê rejestrowaæ, a pewnie jak±¶ op³atê wnie¶ za ogl±danie. a to wszystko w googlach. Wstaw w wyszukiwarki: TA 7761F i szukaj gdzie siê da mo¿e znajdziesz, ja zmykam.
Pozdrawiam Andy
U¿ytkownik "Piotr "PitLab" Laskowski" napisa³ w wiadomo¶ci news:e8iu52$g3o$ snipped-for-privacy@node4.news.atman.pl...
Reply to
Andrzej
ogl±danie.
Dziêkujê, przyznam siê ¿e szuka³em, chocia¿ trochê inn± frazê i te¿ znalaz³em tylko p³atne strony. Bêdê jeszcze szuka³. Mo¿e jednak kto¶ ma pod rêk± tego typu dane, ewentualnie pomóg³by naprowadziæ jak za pomoc± tego odbiornika zmierzyæ poziom sygna³u (jaki¶ sygna³ steruj±cy ARW, czy co¶ w ten deseñ).
Reply to
Piotr "PitLab" Laskowski
Ech, co to znaczy prawid³owo nakarmiæ Google :-) Mam ju¿ dokumantacjê i w³a¶nie uda³o mi siê zestawiæ system pomiarowy. Gdyby kto¶ potrzebowa³ to scalak ma wyj¶cie Signal Meter (nó¿ka nr. 7) i tam mo¿na mierzyæ poziom odbieranego sygna³u. Dziêkujê.
Reply to
Piotr "PitLab" Laskowski
U¿ytkownik "Piotr "PitLab" Laskowski" napisa³ w wiadomo¶ci news:e8j7dp$i4k$ snipped-for-privacy@node4.news.atman.pl...
Cze¶æ. Do pomiarów amplitud lepiej nadaj± siê tory amplitudowe ni¿ fm-owe z ogranicznikami, ale wszystko zale¿y co siê chce zrobiæ.
Powodzenia Andy
Reply to
Andrzej
Chcê sprawdziæ w jakim stopniu mój nadajnik 433MHz pracuj±cy bezpo¶rednio przy odbiorniku wp³ywa na sygna³ odbierany przez odbiornik. Na razie jest dobrze - praktycznie nic nie widaæ spoza wielkomiejskiego smogu. Spróbujê jeszcze zmierzyæ w mniej zaszumionych warunkach.
Reply to
Piotr "PitLab" Laskowski
U¿ytkownik "Piotr "PitLab" Laskowski" napisa³ w wiadomo¶ci news:e8jgrm$jkf$ snipped-for-privacy@node4.news.atman.pl...
A to widzê bêdziemy mieli kana³ zwrotny w modelu, jaka¶ szeroko rozumiana telemetria, filmowanie itp.
Powinno byæ bezproblemowo, no ale nigdy nie wiadomo jakimi pr±¿kami sieje synteza tego nadajnika na 433MHz, mog± byæ ca³kiem ma³e od f referencyjnej itp. Poza tym dozwolona przepisami moc w pa¶mie 433 MHz(< 10dBm) podobno bywa niewystarczaj±ca, do zastosowañ poza-wzrokowych.
Pozdrawiam Andy
Reply to
Andrzej
A tak ca³kiem obojêtnie zapytam . Czy Pani Krysia z wariometru wzdycha w wiadomy sposób kiedy jest noszenie(wznoszenie)-takie by³y ustalenia przed kilku laty . Rozumiem ,ze na ¯ar przyjedziesz z wariometrem (ami ).
Reply to
Roh
Dok³adnie. Do wariometru.
Dlatego staram siê domowymi metodami znale¼æ jakikolwiek punkt zaczepienia, który by potwierdzi³ lub wyeliminowa³ potrzebê stosowania czegokolwiek innego ni¿ obecny filtr dolnoprzepustowy o t³umieniu ok. 67dB/dekadê.
Je¿eli chodzi o samo urz±dzenie to z pewno¶ci± lepiej go bêdzie s³ychaæ ni¿ widaæ :-) A tak na serio co¶ w tym jest, chocia¿ modelami lata siê zwykle w zasiêgu wzroku. Nie mogê jeszcze daæ jednoznacznej odpowiedzi, ale poznanie jej to kwestia najbli¿szego czasu.
Reply to
Piotr "PitLab" Laskowski
Tylko co ¿ona powie jak bêdê nagrywa³ Pani± Krysiê ;-)
Jeszcze nie, dopiero co zacze³y mi siê wakacje i wreszcie mogê posiedzieæ nad tym wiêcej ni¿ typowo: godzinê po 22-iej dwa razy w tygodniu. Jedyne co Ci w tej chwili mogê obiecaæ to ¿e prace nad projektem trwaj±.
Reply to
Piotr "PitLab" Laskowski

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.