Strona Blejzyka

Panowie, co dzieje się ze stroną internetową Blejzyka? Wciąż wyskakuje
błąd. Może mają inny adres? Jakie firmy dysponują ich pełną ofertą?
Reply to
PiotrP
Loading thread data ...
No - ju¿ od d³u¿szego czasu ich strona nie dzia³a. Olpen ma spory wybór z Blej¿yka.
Swoj± drog± -w tych czasach - likwidacja - nawet marnej - strony producenta ze szczegó³owym opisem produktów to pomys³ co najmniej dziwny ... ______________ pozdrawiam Krzysztof Hilbrycht
formatting link

Reply to
krall (khpmodel
U¿ytkownik "PiotrP" napisa³...
Ze swojej strony proponujê raczej modele ArtHobby. Nie jest to jaka¶ reklama ich firmy ale modele robi± o niebo lepsze od Blejzyka. Mam i mia³em modele z ArtHobby i widzia³em 2 zestawy Blejzyka. Spora ró¿nica jako¶ciowa i przede wszystkim wagowa !!! Poza tym chcia³em kiedy¶ zamówiæ skrzyd³o u Blejzyka robione "na wymiar", czeka³em, kilka razy dzwoni³em, ju¿ mia³o byæ gotowe i wys³ane a po ok. miesi±cu okaza³o siê ¿e wcale go nie ma i nie bedzie !!! Wg mnie to najlepiej ¶wiadczy o solidno¶ci tej firmy. Kiedy¶ modele sprzedawa³ te¿ L.Jura ale chyba siê wycofa³. Pozdr Krzysiek
Reply to
Krzysiek
Prawdopodobnie wys³ucham, Twojej rady, ale chcê poznaæ pe³n± ofertê krajowych producentów.
Reply to
PiotrP

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.