ubezpiecznie OC dla modelarzy - JAKIE ?

Witam
Czy mo¿ecie poleciæ ubezpieczanie OC dla modelarzy.
W HESTIA propnuj± za 200z³ ubezpiecznie do kwoty 200 000z³ i jest to:
Odpowiedzilanosæ cywilna w zyciu prywatnym . Zakres podstawowy z roszezêniem
o szkody wyrz±dzone w zwiazaku z wyczonywym uprawioniem (zorganizowane kluby
lub skcje) takich sportów jak : sporty wodne( z wyj±tkiem ¿eglarstwa) ,
lotnicze i inne ni¿ boks, wschodnie sztuki walki, rugby, zapasy, kolarstwo ,
narciarstwo, je¼dziectwo, pi³ka no¿na.
dodatkow na polisie bêdzie dopisek: " Ubezpiecznie obejmuje szkody
wyrz±dzaone podmiotom trzecim z tytu³u posiadania i u¿ytkowania zadalnie
sterowanych modeli lotniczych o masie dopuszczalnej do lotu
nieprzekraczaj±cej 20kg , z rosze¿eniem o udzia³ w zawodach, pokazach."
Jakie¶ uwagi / sugestie ?
Reply to
yak
Loading thread data ...
Witam Polecam ten wątek:
formatting link

Reply to
PL(N)umber_One

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.