Ubezpieczenie dla modelarzy ?

Witam !
Panowie proszê o pomoc, gdzie najkorzystniej mog± siê ubezpieczyæ modelarze
od odpowiedzialno¶ci OC
Pozdrawiam Marek F
Reply to
FRED
Loading thread data ...
Pod tym linkiem jset wskazówka - Forum modelarzy AP - licencje - obezpiecz OC
formatting link
Reply to
Jerzy
U¿ytkownik "FRED" snipped-for-privacy@odlot.com.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:flvcva$4tc$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Witaj! kiedy¶ sporo s³ysza³o siê o ubezpieczeniu dla modelarzy w Hestii. Nawet na której ze stron modelarskich widzia³em og³oszenie Hestii adresowane specjalnie do modelarzy. Z tego co pamiêtam oferta by³a atrakcyjniejsza od tej z Filaru. Bodaj¿e kwota ubezpiecznia 100 000 z³ za 90 z³ rocznie.
Pozdrowienia, Tomek
formatting link

Reply to
Vex
90 z³ na kwotê 50 tys. z³. za model do 10kg
Reply to
LukaszS
U¿ytkownik "LukaszS" snipped-for-privacy@poczta.onetWYTNIJ.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:fm0hoq$sn2$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
No to siê trochê pomyli³em. Ja planujê wykupienie OC na pocz±tku przysz³ego sezonu, ale poszukam czego¶ z sum± ubezpieczniow± w granicach 100 - 200 ty¶ z³. Przesiadam siê na trochê wiêkszy model i jak komu¶ skasuje auto to pó³ biedy. Jak komu¶ zrobie krzywdê ( odpukaæ ) to i te 200 ty¶. mo¿e nie starczyæ.
Pozdrowienia, Tomek
Reply to
Vex
Co racja to racja, ale jescze siê nie spotka³em w Polsce z orzeczeniem s±du, które nakazywa³oby osobie fizycznej finansowaæ komu¶ do¿ywotni± rentê, albo jakies gigantyczne odszkodowania. Choæ w teorii s³yszê o tym od dziecka.
Imho najgorszym, co mo¿e siê zdarzyæ, to pewnie ciêzkie uszkodzenie jakiego¶ sprzêtu lataj±cego (samolot, szybowiec, ¶mig³owiec). Koszty leczenie i pogrzebu ew. poszkodowanych do tej pory pokrywa³o pañstwo. No chyba, ¿e najnowszy podatek Religi co¶ zmieni³ w tym zakresie.
Reply to
LukaszS
Sprawdzi³em. Dz.U. 2007 nr 133 poz 922
formatting link
mojej amatorskiej analizy podatek Religi nie dotyczy, bo: - modelarze nie s± zobowi±zani do zawarcia obowi±zkowego ubezpieczenia OC - ew. wypadek nie bêdzie wynikiem przestêpstwa
Reply to
LukaszS
Więc sprawa wygląda następująco: Ubezpieczyłem się w HESTII, i tak ubezpieczenie na modele do 5 kg kosztuje 50 zł na 100 000 zł i można je wykupić na stronie hestii przez internet, natomiast ubezpieczenie dla modeli powyżej 5 kg do (jeżeli dobrze pamiętam) 25 kg trzeba już wykupić u agenta i kosztuje 90zł na 100 000 zł i to jest ubezpieczenie krajowe, jeżeli ktoś chce z rozszerzeniem na zagranicę kosztuje 135 zł na 100 000 zł. Wiadomość była na stronie
formatting link
tam zmienił się tylko adres e-mail na snipped-for-privacy@ag.hestia.pl Pozdrawiam Robert
Reply to
Robert
A gdzie dokładnie, bo znalazłem tam tylko OC w życiu prywatnym, które nie obejmuje statków powietrznych?
A tak dodatkowo do wątku: Alianz też ma takie ubezpieczenie, ale: - trzeba mocno drążyć i się nie dać zbyć, bo OWU wyklucza statki powietrzne, więc potrzebna jest specjalna polisa - kosztuje minimum ok. 90-100zł (już nie pamiętam dokładnie, bo temat drążyłem ok. rok temu).
pozdrawiam
majek
Reply to
Marek Wodzinski
Parametry ubezpieczenia Długość okresu ochrony 1 rok Początek ubezpieczenia * powiedzmy 19.01.2008 Suma gwarancyjna * 100.000 zł To jest punkt który trzeba zakreślić Szkody wyrządzone w związku z amatorskim uprawianiem narciarstwa Szkody wyrządzone podczas uprawiania sportu w ramach zorganizowanych sekcji lub klubów sportowych i do tego odnoszą się OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM paragraf 3 punkt 4 4) związane z użytkowaniem statków oraz urządzeń latających i pływających, To ubezpieczenie dotuczy modeli do 5 kg i jak już wspominałem można wykupić on - line ze strony
formatting link
Ubezpieczenia dla modeli powyżej 5kg trzeba wykupić juz bezpośrednio u agenta HESTII Pozdrawiam Robert
Robert wrote:
Reply to
Robert
Panowie! Czytajcie umowy dok³adnie, bo potem bêdzie p³acz.
Wspomniany przez Ciebie paragraf brzmi w ca³o¶ci: "§ 3 1. NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH WARUNKÓW Ubezpieczyciel zawiera umowy ubezpieczenia odpowiedzialno¶ci cywilnej za szkody: (...) 4) zwi±zane z u¿ytkowaniem statków oraz urz±dzeñ lataj±cych i p³ywaj±cych," "2. Odpowiedzialno¶æ cywilna za szkody okre¶lone w ust. 1 nie jest objêta ochron± na podstawie niniejszych warunków, bez wzglêdu na wysoko¶æ roszczenia."
Czyli OWU w tym wypadku NIE DOTYCZY. Trzeba zawrzeæ osobne ubezpieczenie lub klauzulê do OWU. Poza tym nie ma nigdzie w OWU wymienionej przez Ciebie wagi modelu. A je¶li jej nie ma w umowie, to sk±d j± wzi±³e¶?
W moim przypadku mam odpisane do tego OWU klauzule: "wy³±czony par. 3 pkt 1 ppkt 4" "rozszerzenie o ryzyko uprawiania paralotniarstwa, co jest spe³nieniem wymogu Ministra Infrastruktury" "modele lataj±ce do 10 kg" (co nie jest do koñca prawid³owe i w tym roku bêdê sobie ¿yczy³ poprawnej klauzuli)
Poza tym wymieniona porzez Ciebie klauzula: "Szkody wyrz±dzone podczas uprawiania sportu w ramach zorganizowanych sekcji lub klubów sportowych" tez nie jest do koñca prawid³owa, bo wielu modelarzy nie jest zrzeszonych, a ¿e modelarstwo jest sportem te¿ mo¿na w s±dzie podwa¿yæ.
Reply to
LukaszS
Proponuję udać się do swojego agenta ubezpieczeniowego wyłozyć mu kawe na ławę - on wytłumaczy, poradzi wypisze ubezpieczenie i tyle. Ja na umowie mam napisane: Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym. Zakres podstawowy z rozszerzeniem o obowiązek nakładany w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2005 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków na modelarstwo samolotowe
To jest punkt który trzeba zakreślić
Reply to
ventus4cWYTNIJTO
U¿ytkownik "LukaszS" snipped-for-privacy@poczta.onetWYTNIJ.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:<fmbeqb$rul$ snipped-for-privacy@news.onet.pl>...
A co s±dzicie o takiej klauzuli:
formatting link

Reply to
Bartek
Sadze, ze takie ubezpieczenie nie obejmie rekreacyjnego latania na lace czy nawet nieoficjalnym lotnisku modelarskim jak to jest w przypadku wiekszosci lataczy pozdr Darek_J
Reply to
Darek_J
"W zwi±zku z wyczynowym" - czyli nie obejmuje latania rekreacyjnego
Reply to
LukaszS
Dopiero teraz doczytalem caly watek na podanym linku. Faktycznie, po zmianie na "w tym tak¿e w ramach zorganizowanych klubów lub sekcji" lub nawet "w tym tak¿e w ramach niezorganizowanego" uprawiania naszego hobby, to wyglada niezle pozdr Darek_J
Reply to
Darek_J
U¿ytkownik "LukaszS" snipped-for-privacy@poczta.onet.WYTNIJpl> napisa³ w wiadomo¶ci news:fmfsgi$ncq$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
A jaka jest ró¿nica pomiêdzy lataniem wyczynowym a rekreacyjnym?
Przypomnê definicjê s³owa "wyczynowy" za S³ownikiem Jêzyka Polskiego PWN: "o sporcie: uprawiany intensywnie, z nastawieniem na osi±gniêcie rekordowych wyników; te¿ o zawodniku: uprawiaj±cy sport w taki sposób"
formatting link
Czyli je¿eli latam sobie spokojnie raz na tydzieñ szybowcem, ale na bardzo du¿ej wysoko¶ci to to jest latanie wyczynowe czy rekreacyjne? Czy intensywnie uprawiam t± dyscyplinê, lataj±c raz na tydzieñ?
IMHO akurat w stwierdzeniu "W zwi±zku z wyczynowym" wszystko jest wzglêdne.
Reply to
Bartek
Oczywi¶cie, ze sformu³owanie jest malo precyzyjne. O sporcie wyczynowym potocznie mówi siê, gdy zawodnik trenuje w celu osi±gniecia jakiego¶ wyniku na jakich¶ zawodach. Je¶li latasz trenerkiem za ptakami, to trudno mówiæ o treningu do jakich¶ zawodów.
Mo¿na kogo¶ spraæ po gêbie na ulicy, ale trudno by³oby udowodniæ sêdziemu, ¿e by³ to trening do zawodów bokserskich.
Reply to
LukaszS
Ale akurat w polisie ubezpieczeniowej wszystkie niejasnosci i niedomowienia dzialaja na Twoja niekorzysc
Reply to
Darek_J

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.