Zakres obrotu serwa

Mam zamiar zbudowaæ sterowiec, jednak¿e mam problem z obrotem osi, na której
zamontowany jest silnik. Chcê do tego zastostowaæ serwa, ale standardowo
maj± one zakres obrotu +/- 45 stopni, a ja potrzebujê +/- 180 :(
Jednym z rozwi±zañ jest zastosowanie przek³adni, ale to zawsze parê gramów
wiêcej, co przy sterowcu baaardzo siê liczy, a i awaryjno¶æ pewnie wzro¶nie
( nie grozi to co prawda rozbicie modelu :))
Czy mo¿e Kto¶ spotka³ siê z takim problemem, czy mo¿na dokonaæ jaki¶ zmian w
elektronice serwa? Dodam tylko, ¿e bêd± to najmniejsze serwa (ok. 7g)
Pozdr.
looq
Reply to
looq
Loading thread data ...
Z mich informacji mo¿na przerobiæ w prosty sposób np. serwa standardowe hitec'a.
Pozdrawiam
Reply to
Piotr Piechota

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.