zawody o Puchar model Making

Pozwoli³em sobie z pomoca naszego webmastera wrzuciæ kilka zdjêæ z zawodów
odeli swobodnie lataj±cych / ma³e formy/ w Kro¶nie 19.07 br, o Puchar Firmy
Model Making - by³o dobrze / pogoda modelarska / zapraszam do odwiedzin
Reply to
Jerzy
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.