Zderzenie modelu z samolotem

W³a¶nie wyczyta³em w raporcie ULC z 2005 roku dot. wypadków lotniczych:
"...Zderzenie siê (po starcie) samolotu holuj±cego szybowiec z modelem
lataj±cym, nad którym zosta³a utracona kontrola. Zdarzenie zosta³o
zakwalifikowane jako powa¿ny incydent. Apelujê do rozwagi wszystkich
modelarzy oraz organizatorów lotów i zarz±dzaj±cych lotniskami, aby
dok³adnie anali-zowaæ sytuacjê ruchu wszystkich statków powietrznych nad
lotniskiem, z uwzglêdnieniem zasad bezpieczeñstwa, wyznaczania w³a¶ciwie
stref dla u¿ytkowników i w³a¶ciwego oznakowania, a tak¿e, prowadzenia odpraw
przedlotowych, podczas których nale¿y informowaæ o wszelkich
przedsiêwziêciach w rejonie lotniska. ..."
Reply to
Lukasz
Loading thread data ...
Lukasz napisał(a):
z ciekawosci .. na jakim lotnisku?
Reply to
irQ
formatting link
pisz±, ale np. u nas na Pobiedniku takie zdarzenia nie s± wcale wykluczone.
Reply to
Lukasz
A gdzie są ??? ;-)
Reply to
Teos
Nie mia³em nic z³ego na myœli. po prostu trzeba uwa¿aæ i tyle.
Reply to
Lukasz

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.