zgubiony nadjanik

Witam
W ostatni± sobotê zostawi³em nadajnik sanwa vg6000 na 'Golcówce" w
Imielinie".
Je¿eli kot¶ znalaz³ bêdê zobowi±zany.
Pozdrawiam Piotr
tel. 695 czterysta 322
Reply to
Piotr Piechota
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.