akumulacja energii w kole zamachowym

czy kto¶ z was s³ysza³ o takim projekcie:
akumulator dzia³aj±cy na zasadzie ko³a zamachowego
zawieszonego w pró¿ni, ³o¿yskowanego magnetycznie
wymiana energii na drodze elektromagnetycznej
prêdko¶æ obrotowa do 80tys obr/min (ograniczona jedynie wytrzyma³o¶ci±
materia³u na rozrywanie si³± od¶rodkow±)
czas po³owicznego zaniku to ponad tydzieñ
mo¿e znale¼æ zastosowanie w napêdach hybrydowych
dodatkowo efekt ¿yroskopowy mo¿e byæ wykorzystany do poprawienia w³a¶ciwo¶ci
jezdnych (dociskanie na zakrêtach)
informacje pochodz± z wyk³adu z wspó³czesnych trendów rozwoju technologii
Reply to
stalin
Loading thread data ...
U¿ytkownik "stalin" <rafal snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:d9n9fr$icu$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
takie wspólczesne to nie jest. Ponad 20 lat temu szeroko by³y opisywane projekty tzw. ¿yrobusów. Pojazd napêdzany ¿yroskopem, podkrêcanym na koñcowych przystankach. Skumulowana energia pozwala³aby na przejazd przez ca³e, nawet du¿e miasto. O ile pamiêtam projekt upad³ z powodu bezpieczeñstwa - konsekwencji wypadku i uwolnienia ca³ej energii skumulowanej w takim wirniku. Tyle na wstêpie. Pozdrawiam Dziadek
Reply to
Dziadek
stalin napisał(a):
Podobne rozwiązanie stosuje się w zespołach prądotwórczych dużej mocy służących do zasilania rezerwowego - koło zamachowe jest napędzane silnikiem a w razie zaniku napięcia dostarcza energii do czasu, gdy generator spalinowy osiągnie znamionową moc.
Reply to
badworm
Użytkownik badworm napisał:
No i ułozyskowaniem. Widziałem artykuł o ułozyskowaniu magnetycznym. Całość umieszczone w aplikacji UPS
Reply to
Paweł Hańczur
mo¿esz podaæ jakiego¶ linka ? bêde bardzo wdziêczny : )
Reply to
stalin
stalin <rafal snipped-for-privacy@wp.pl napisał(a):
Przykład rozwiązania opartego na kole zamachowym:
formatting link

Trochę informacji o kole zamachowym jako zbiorniku energii:
formatting link

Wpisz w Google: "Flywheel energy storage" to otrzymasz więcej informacji.
Pozdrawiam WM
Reply to
Wlodzimierz
Dnia Mon, 27 Jun 2005 20:26:09 +0000 (UTC), Wlodzimierz snipped-for-privacy@WYTNIJ.gazeta.pl> napisał:
A troche szerzej tutaj:
formatting link
Reply to
Jaroslaw Berezowski
ciekawe jak dalece mo¿e zaj¶æ ta technologia ? jak bardzo niepo¿±dany jest efekt ¿yroskopowy ? czy mo¿na transportowaæ tak± energie w statkach kosmicznych, rakietach lub pociskach na wiêksze odleg³o¶ci ? jakie materia³y s± najwytrzymalsze, kryszta³y czy kompozyty, czy mieszanka jednego z drugim ? ... co by sie mog³o staæ gdyby jedna osoba mia³a dostêp do nieograniczonej darmowej ilo¶ci energii ?
Reply to
stalin
czesc,
jedna uwaga energia jak najbardziej jest ale nie darmowa, pamietaj ze kolo najpierw trzeba rozkrecic, E jest wprost proporcjonalne do predkosci obrotowej nadanej kolu jak i do momentu bezwladnoci kola. Zeby rozkrecic takie kulko trzba wydatkowac mnostwo energi ktrora nie jest za darmo.
M.
Reply to
Michal Kaskosz
stalin napisał(a):
Z dokładnością do próżni i łożyskowania przypomina toto UPSa pierwszego na świecie komputera.
Reply to
PeJot
No nie jest.
1995 BMW abandons flywheel energy storage after a test technician is killed and two others injured when the containment enclosure weighing 2000Kg failed to protect them from shrapnel when a high speed rotor failed :(
50 lat temu były budowane! Szwajcarski Oerlikon budował w latach 1953-60(??) pojazdy zwane Gyrobus. Jeździły w Europie i Afryce.
Natomiast podobno (nie potrafię potwierdzić) coś w tym stylu jeździło w latach 1945-46 (czyli wcześniej pewnie też) we Wrocławiu na trasie Sępolno - pl. Grunwaldzki.
Reply to
pisz_na.mirek
Uwa¿am ¿e by³by powa¿ny k³opot z transportem takiego rozbujanego ko³a pojazdem poruszaj±cym siê w 3 wymiarach (rakieta). O ile nie ma k³opotu z pojazdem ko³owym (posty o ¿yrobusie) poruszaj±cym siê na p³aszczy¼nie ze stosunkowo niewielk± prêdko¶ci± i ma³± dynamik± manewrowania, to wszelkie zmiany kierunku ruchu rakiety w p³aszczy¼nie przechodz±cej przez o¶ obrotu ¿yroskopu by³yby trudne, albo nawet niemo¿liwe. Wystarczy nieco zakrêciæ ko³em rowerowym trzymanym w rêkach i spróbowaæ go "skrêciæ". Jest to trudne i wymaga nieco si³y. Podobne urz±dzenia w postaci ciê¿kiego ko³a wprawionego w ruch obrotowy by³y u¿ywane do redukowania ko³ysania statków pasa¿erskich ¿eby siê klientela nie po¿yga³a. Zbyszek
Reply to
Zbyszek
tak sobie wymy¶li³em ¿eby czerpaæ energie z pobli¿a s³oñca i wysy³aæ j± w jaki¶ sposób na ziemie, wtedy by³aby darmowa. ale w przypadku kó³ zamachowych to chyba niemo¿liwe bo nawet pomijaj±c efekt ¿yroskopowy to czas lotu bedzie zbyt d³ugi...
Reply to
stalin
Niedawno na Discovery robili chłopaki na "Śmietnisku" pojazd napędzany z rozkręconego bębna pralki czymśtam dociążonego....nawet slalom pokonali...generalnie wygrali zawody
Reply to
bassteq
Deczko watpie. Tzn umiarkowanie ciezkie kola tam sa, robia za zyroskop, na podstawie ktorego steruje sie pletwami przechylajacymi statek w przeciwne strony ..
J.
Reply to
J.F.
Czyta³em o takim rozwi±zaniu w ksi±¿ce chyba z tematyki drgañ mechanicznych jakiego¶ amerykañskiego autora, konkretnie by³ to rozdzia³ o t³umieniu drgañ. Jak w pracy namierzê ten tytu³ to podam konkrety. Co do sterowania p³etwami do stabilizacji to jest to rozwi±zanie do¶æ powszechne. Zbyszek
Reply to
Zbyszek
Nie ogl±da³em niestety. Pojazdy jak najbardziej, lecz rakieta manewruje z przeci±¿eniami dobrych kilku g (je¿eli s± tam ludzie). Jak jest bezza³ogowa to wiêcej. Zbyszek
Reply to
Zbyszek
Odnalaz³em stosown± ksi±¿kê. J.P. Den Hartog "Drgania mechaniczne". Rozdzia³ "Stabilizacja statków". S± dwa rozwi±zania takich ¿yroskopów stabilizuj±cych: Schlicka i Sperry'ego. Obydwa to ko³a o masie ok 1% masy statku (wiêc dobre kilkadziesi±t ton i wiêcej) rozbêdzone do mo¿liwie najwiêkszej prêdko¶ci ograniczonej wytrzyma³o¶c± materia³u. W praktyce tekie rozwi±zanie zastosowano na wielu statkach. Wymieniony jest w³oski transatlantyk "Conte di Savoia". Zbyszek
Reply to
zbyszek
To mnie troche dziwi, bo zyroskop ma te wade ze przylozenie do niego momentu owocuje obrotem w prostopadlej osi - co na statkach wiele sie nie zda. Ale doczytalem sie - zyroskop o wirniku pionowym, z mozliwoscia przechylenia osi w plaszczyznie przod tyl. Ciakawe jak to w praktyce dzialalo, bo owszem - przez chwile stabilizuje ladnie, ale w miedzyczasie wirnik przechyla sie w strone poziomu i stabilizacja sie konczy. Jakbyscie znali jakies linki, to podeslijcie, bo google zwraca glownie strony w slownikach :-(
Sperry Marine oferuje juz tylko jeden stabilizator - i jest on pletwowy
formatting link
Reply to
J.F.
Jak wrócê z urlopu (2 tygodnie) to mogê podes³aæ ci na priv skan z tej ksi±¿ki o tych stabilizatorach. Tam jest to do¶æ obszernie opisane wraz z praktycznymi rozwi±zaniami. Zbyszek
Reply to
Zbyszek

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.