Dozownik oraz zbiornik

Witam
Czy mo¿e który¶ z grupowiczów doradziæ gdzie kupiæ
- zbiornik na olej o pojemno¶ci oko³o 15 litrów,
- zawór dozuj±cy olej który ma dzia³aæ w nastêpuj±cy sposób.
Naciskam d¼wigniê i on podaje okre¶lon± dawkê oleju.
(skojarzenie z dozownikiem na myd³o w p³ynie jak najlepsze).
Potrzebujê rozwi±zanie troszkê bardziej "przemys³owe"
Pozdr
Reply to
Kowalik
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.