Najnowsza norma pożarowa

PN-B-02864, 1997 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania
zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru.
Czy jest coś nowszego?
Reply to
McP
Loading thread data ...
McP snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisał(a):
Katalog PN pokazuje aktualizację w 2001 r: PN-B-02864:1997/Az1:2001 Abstrakt: Zmieniono wymagania dotyczące rozbudowywanych i modernizowanych wodociągów pod względem ich wydajności, gdy rozbudowa lub modernizacja ta wiąże się z koniecznością przebudowy sprawnych technicznie sieci. Zmniejszenie wymaganej wydajności wodociągu dotyczy jednostek osadniczych, w których zamieszkuje mniej niż 2000 mieszkańców
formatting link

Reply to
McKern

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.