PDM ??

Witam,
Mam nadzieje ¿e dobrze trafi³em z pytaniem.
Otó¿ jaki¶ czas temu wdro¿y³em program SolidW, wi±za³o siê to z do¶æ du¿±
zmian± organizacji biura konstrukcyjnego, oraz dostosowanie biur
wspó³pracuj±cych (produkcja, logistyka, monta¿).
Reorganizacja przynios³a zak³adane usprawnienia, niektórzy odnios³em
wra¿enie jakby czekali na ni±. Ogólnie bardzo OK.
Zarz±dzanie dokumentacj± oraz plikami projektu opar³em na odpowiednim
oznaczeniu folderów oraz odpowiednim dostêpie.
Biuro pracujê dobrze, nie mam informacji o jaki¶ powa¿nych problemach, firmy
zewnêtrzne te¿ nie maj± jaki¶ zastrze¿eñ
Ale....
Ci±gle mi chodzi po g³owie PDM solid worksowy, kurcze handlowiec nie potrafi
mi powiedzieæ czy wprowadzenie go
poprawi prace, czy burzenie tego co stworzy³em i budowanie nowego op³aci
siê.
Biuro posiada 3 konstruktorów + firmy zewnêtrzne.
Mo¿e kto¶ ma jakie¶ ciekawe informacje jak dzia³a dok³adnie PD., jak mo¿na
go dostosowaæ pod w³asne potrzeby.
Bo handlowcy tylko zadaj± pytanie : Czemu go jeszcze nie mam
Bêdê wdziêczny za sugestie
Pozdrawiam
Reply to
Mariusz
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.