Smarowanie

Witam
Zwracam siê z zapytaniem do kolegów.
Mam do zrealizowania proces smarowania czê¶ci pokrywki obudowy mas±
uszczelniaj±c±.
Po na³o¿eniu masy obudowa jest dalej montowana.
Problem w tym ¿e odbiorca koñcowy urz±dzenia chce mieæ pewno¶æ ¿e nasze
maszynki NA PEWNO nalo¿± t± masê.
Uk³ad nie zapowietrzy siê, kto¶ czego¶ nie pominie.My¶lê ¿e czujecie
problem.
Problem w tym ¿e jak z³o¿e obudowy to nie mogê sprawdziæ obecno¶ci masy.
A facet chce mieæ pewno¶æ ¿e mu pó¼niej nie przywioz± do serwisu ile¶ tam
obudów bo iksiñski zapomnia³ posmarowaæ.
Kilka szczegó³ów technicznych:
Obudowa z tworzywa.
Masa uszczelniaj±ca (sylikon).
Sprawdzenie ma polegaæ na kontroli obecno¶ci masy na obudowie.
Je¿eli jest kto¶ chêtny do dyskusji to zapraszam.
Kowal
Reply to
Kowalik
Loading thread data ...
Witam Jeżeli do wnętrza obudowy po uszczelnieniu da sie doprowadzić np. przez istniejący otwór, korek itp. gaz, to można sprawdzać szczelnośc helowym wykrywaczem nieszczelniości. Pozostaje aspekt ekonomiczny, ale helowe wykrywacze są bardzo dokładne.
Reply to
Paweł Pracki
Użytkownik Kowalik napisał: ... Może po prostu zważyć przed i po? Byłaby informacja przy okazji, ile tego wlazło....
pozdrowionka zairazki
Reply to
zairazki
Paweł, tak przy okazji: nie wiesz skąd taki helowy wykrywacz można kupić? Kiedyś pomagałem koledze szukać i doszlismy że hel, owszem świetnie penetruje nieszczelności, ale wykryć to go można chyba tylko spektrometrem.
Konrad
Reply to
KA
KA snipped-for-privacy@b.c napisał(a):
Ja juz od ładnych paru lat nie mam zawodowo kontaktu z techniką prózniową, ale z tego co pamiętam to gotowe (także przenosne) wykrywacze helowe sprzedają firmy - dystrybutorzy i producenci aparatury prózniowej. W Polsce działaja przedstawicielstwa takich firm jak Alcatel, Balzers, Leybold-Hereus, Siemens może jakieś nowe, których nie znam. Pytaj tam na pewno sprzedają.
Reply to
Paweł Pracki
Sprawdzenie poprzez szczelno¶æ nie wchodzi w grê ze wzglêdu na konstrukcjê obudowy. Masê nak³ada manipulator który na koñcówce ma zamontowan± dyszê która nak³ada masê. Manipulator dzia³a na zasadzie maszyny CNC (3 osie). My¶la³em nad rozwi±zaniem tego w ten sposób ¿e dysza nak³adaj±c masê na powierzchniê oddalona jest od miej o oko³o 5mm. Czyli wi±zka np. ¶wiat³a mog³a by odbijaæ siê od masy znajduj±cej siê pomiêdzy dysz± i powierzchni± i mieliby¶my pewno¶æ. Je¿eli by³aby sygnalizacja wykaza³a by przerwê w cyklu to... Mo¿e wtedy wilk by³by syty i owca ca³a. Co my¶licie o tym
U¿ytkownik "Pawe³ Pracki" snipped-for-privacy@NOSPAM.gazeta.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:dv4umr$7q2$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Reply to
Kowalik
Kowalik snipped-for-privacy@wp.pl napisał(a):
Wydaje się iż ma to szanse powodzenia. Np. transoptor otwarty szczelinowy jako czujnik badający czy wstęga szczeliwa wypływa stale z dyszy (wstęga szczeliwa przesłana droge światła pomiedzy nadajnikiem a dbiornikiem) , umieszczony pomiędzy wylotem dyszy a powierzchnią uszczelnianą. Ograniczeniem może być tylko to że szczeliwo jest przeźroczyste, jeżeli nie jest to powinno działać. Druga mozliwość to transoptor otwarty odbiciowy, który przesuwał by się za dyszą i rejestrował czy wstęga szczeliwa leży bez przerw na powierzchni uszczelnianej (podobne transopotory odbiciowe sa np. w kasach i czytaja kody paskowe na towarach), ale powinny rejestrowac tez równomierność i ciagłośc wstęgi szczeliwa. W obydwy przypadkach transoptor powinien być zamocowany do wysięgnika dyszy. Wydaje się że ma to szanse powodzenia, bo np. czujniki transoptorowe uzywane sa z powodzeniem do wykrywania defektów w tkaninach w czasie produkcji.
Reply to
Paweł Pracki

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.