Trudny problem fiz - chem

Dobry wieczór.
Rozwa¿am ( próbujê oczywi¶cie) taki problem. Mam sze¶cian o boku A, wewn±trz
z komor± sze¶cienn± o boku B gdzie dla prostoty przyj±æ mo¿na, ¿e B=1/2A. W
komorze (zamkniêtej) mam przez d³ugi czas utrzymaæ temperaturê ni¿sz± ni¿
Tk. Zewn±trz sze¶cianu jest temperatura Tz >>Tk. Czym mo¿na wype³niæ
przestrzeñ pomiêdzy B a A, jak± substancj±, która ze wzglêdu na swoje
w³a¶ciwo¶ci fizyczne lub sk³ad chemiczny przez d³ugi czas t "akumulowa³a" by
ciep³o. My¶lê o wykorzystaniu du¿ego ciep³a w³a¶ciwego pewnych nie znanych
mi substancji, ciep³a topnienia lub ciep³a parowania - chocia¿ tu ze wzglêdu
na prê¿no¶æ par jest pewnie jeszcze trudniej. Pocz±tkowa temperatura Tk to
20°C koñcowa nie wy¿sza ni¿ 80°C. Tz min 150°C. Czas t jak najd³u¿szy min
48h Objêto¶æ sze¶cianu rzêdu kilku, kilkunastu litrów.
Mo¿e macie jaki¶ pomys³?
JAdam.
Reply to
JAdam
Loading thread data ...
Zapomnia³em dodaæ - pró¿nia odpada. JAdam
U¿ytkownik "JAdam" snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:d3ejqt$oek$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Reply to
JAdam
A nie ma ogniw peltiera na takie warunki?
Reply to
KA
Moze raz jeszcze spróbuje sprecyzowac ten bardzo trudny problem. Istnieje uklad który pracuje prawidlowo w temperaturach do 70°C. Uklad ten "zyje" jezeli polaczony jest ze swiatem zewnetrznym za pomoca dwudziestoprzewodowego kabla. Uklad ten zasilany jest z baterii, która musi byc wymieniana. Uklad ten wlozony byc musi do srodowiska, którego temperatura wynosi min 300°C i musi tam przebywac okolo 10 dni. Znane sa mi materialy izolacyjne, lacznie z nanomaterialami. Ich przydatnosc do izolacji jest ograniczona i zalezy silnie od cisnienia i róznicy temperatur. Z nich zrobiona jest warstwa zewnetrzna. W srodku musi bys element akumulujacy cieplo. CO TO MOZE BYC? P.S. Pojemniki prózniowe idealne do tego celu, ze wzgledu na koniecznosc zastosowania w konstrukcji wielu przepustów dla kabli porazaja cena. pozdrawiam serdecznie.
JAdam
Reply to
JAdam
A nie mozna dwoma kabelkami podciagnac zasilania ?
Hm, nie bardzo wierze w te 10 dni popularnymi materialami. Jakies sejfy do danych wytrzymuja kilkanascie godzin pozaru.
Moze te jakies aerozele ktore NASA uzywa - ponoc izoluja rewelacyjnie.
Choc jak wyslali pare ton cieklego helu na orbite w termosie to ma sie tam utrzymac dwa lata. A z jednej strony temperatura sie ustala na 170 stopni. dobre termosy robia :-)
krotki rzut oka w tablice - alkohol etylowy, temperatura wrzenia 78stC. Byc moze metylowy jest ciut lepszy. Cisnienienie w srodowisku 1atm ? palna para nie zaszkodzi ?
A nie mozna obok kabelka pociagnac rury z woda chlodzaca ?
P.S. dodatkowy zewnetrzny plaszcz wodny moze byc ciekawy - zawsze to tansze, wyzsze cieplo parowania, pozostaje tylko 100C do odizolowania
Ale wiekszosc powierzchni masz zalatwiona. Nawiasem mowiac - miedziane kabelki ladnie cieplo przewodza :-(
J.
Reply to
J.F.
No właśnie zrobienie takiego termosu to chyba najprostsze rozwiązanie, naprawdę to żadna technologia. Tylko trzeba by to zasymulować cieplnie, czy zadziała. Duże ma być to, co w środku siedzi? dużo tych przepustów ma być? Dużo sztuk tego urządzenia trzeba zrobić?
Konrad
Reply to
KA

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.