Wyprowadzenie przewodu na dach bloku.

Witam,
planujê po³±czyæ kilka bloków mieszkalnych ¶wiat³owodami, prowadzê rozmowy z firm± która u³o¿y listwy na klatkach itd. ale do rzeczy
:).
Do¶æ powa¿ny problem mamy z zaplanowaniem wyj¶cia z klatki na dach (¶wiat³owód lub kabel LAN), w zwi±zku z tym ¿e blok jest
aktualnie ocieplany planowali¶my wyj¶æ przez "czo³o" budynku czyli przej¶æ przez ¶cianê pod samym dachem przeci±gn±æ peszlê z klatki
na dach. Panowie siê "po¶pieszyli i po³o¿yli ju¿ styropian wiêc pomys³ upad³.
Facet z firmy która bêdzie k³ad³a listwy zaproponowa³ inne rozwi±zanie a mianowicie planuje wwierciæ siê w szyb w³azu wyj¶cia na
dach pod k±tem wychodz±c oko³o 15-30cm od zewnêtrznej krawêdzi w³azu. Otwór uszczelniæ "lepikiem" a sam kabel pu¶ciæ dalej w
metalowej rynnie.
Osobi¶cie pomys³ ma³o mi siê podoba tym bardziej i¿ projekt zaakceptowaæ musi spó³dzielnia, dach MUSI zachowaæ szczelno¶æ a ten
"lepik" je¶li ju¿ powinien w moim mniemaniu zostaæ po³o¿ony wiosn±/latem. Osobi¶cie s±dzê ¿e ow± dziurê nale¿a³oby dodatkowo
uszczelniæ ³at± z papy. Z inwestycj± chcê ruszyæ w tym kwartale.
Proszê o ocenê owego pomys³u lub podsuniêcie innych pomys³ów jak rozwi±zaæ mój problem który od kliku dni nie pozwala mi spaæ.
Pozdr.
Aras
Reply to
arek_z
Loading thread data ...
Ale co za problem ? Wiertarka, metrowe wiertlo, a na koniec pianka budowlano-montazowa.
J.
Reply to
J.F.

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.