X-ray Ciekawostka- Pytanie [długie]

Witam
Ciekawa sytuacja zaistniała w mojej (mojego szefa) firmie gdzie na
wjeździe w bramie na wadze samochodowej stoi monitor promieniowania gamma.
Specyfika branży transportu wymaga zgodnie z przepisami takiego
ustrojstwa więc stoi i straszy tak w razie "W". Skup złomu i metali
kolorowych w ilościech bardzo hurtowych z odprawą skupionego surowca via
PKP-cargo w ilościach pełny pociąg tygodniowo.
2.12.2010 (wczoraj) nawaliło śniegu wystaczająco by unieruchomić sporą
firmę. Na wagach leżało po 980kg śniegu (po kolana) Z pomocą ciężkiego
sprzętu(Liebherr 912 + Fadroma) odśnieżamy firmę i przerwa na papierosa
wypadła akurat w bramce z monitorem promieniowania gamma. Jeden człowiek
średnio zgrzany machaniem łopatą do śniegu palący papierosa stojąc
dokładnie w bramce wywołał alarm promieniowania X. Skala pomiaru jest 3
stopniowa (Bezpiecznie, Uwaga, Uciekać!) Co mogło być przyczyną takiej
reakcji czujnika ? Papieros? Telefon Nokia E51 w kieszeni? Czy zgrzany
ludzki organizm? Bramki są nowe, instalowane latem tego roku przez
poważną firmę.
Zdębiałem po prostu bo to ja wywołałem ten alarm a jestem sprawdzany tą
bramką kilkanaście razy dziennie wożąc ciężarówką "rozmaitości" i to był
pierwszy raz gdy alarm się właczył. Coś tu jednak wydaje się szkodliwe
... papierosy czy telefony komórkowe ? a może to że mieszkam w domu z
pustaka z "żużlobetonu" budowanego "za Gierka". Kolega niepalący jakis
czas później też wywołał alarm ale tylko na chwilę i tylko ostrzegawczy
a nie ewakuacyjny jak ja.
Co właściwie monitorują takie skanery gamma instalowane na bramach firm
z branży specyficznej oraz na przejściach granicznych ????
Pozdrawiam
Reply to
Bassteq
Loading thread data ...
Użytkownik "Bassteq" snipped-for-privacy@op.pl napisał w
Telefon. Telefon co pewien czas emituje 2W mocy i delikatna elektronika w okolicy glupieje.
Poloz telefon przy glosnikach komputerowych, monitorze lub TV kineskopowym i zadzwon do niego.
A dalsza nauczka - wylaczac telefon w samolocie, wchodzac na OIOM, a nawet przy dluzszych badaniach medycznych.
J.
Reply to
J.F.
Użytkownik "J.F." <jfox snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości news:idajr3$4h3$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Zapewne powyższa odpowiedź jest prawidłowa, ale.....
A więc, jako ciekawostkę (a także pewne ostrzeżenie) przypomnę fragment mojego niedawnego postu z innej grupy. Otóz w Głównym Instytucie Górnictwa przebadano popioły powstałe w wyniku spalenia węgla różnych gatunków, granulacji i z różnych kopalni. Okazało się, ze zaledwie 27% z tych kilkuset badanych próbek spełniało normy promieniowania pozwalające użyć je do produkcji elementów budowlanych,- pozostała znaczna większość badanych popiołów, bo nieomal 3/4 a dokładnie 73% były tak promieniotwórcze, że z tego tylko powodu niedopuszczalne było ich użycie do tego celu, a ponad 4% wykazywało tak wysoki poziom radiacji, ze nie nadawały się nawet m.in. do niwelacji terenów odkrytych!! Podobnie jest z żuzlami. Oczywiście przyzwoite wytwórnie (a powinny wszystkie) produkują beton komórkowy z żużli i popiołów spełniających normy, także na poziom promieniowania. Tyle, ze w realnym swiecie różnie z tym bywało...
Reply to
p 47
Użytkownik "p 47" snipped-for-privacy@wp.pl napisał w wiadomości news:ifomh1$8t1$ snipped-for-privacy@news.task.gda.pl...
Ten fakt jest znany od początku lat 70-tych. Tyle, że wtedy utajniono wyniki tych badań. I tylko po cichu mówiło się wśród specjalistów.
Pozdrowienia. Krzysztof z Tychów.
Reply to
invalid unparseable
Uzytkownik "Konrad Anikiel" snipped-for-privacy@gmail.com napisal w wiadomosci news: snipped-for-privacy@t35g2000yqj.googlegroups.com...
Proponuje, abys poprosil kogos madrzejszego, zeby ci wytlumaczyl znaczenie slowa: "ciekawostka"...
Poza tym, (dla porzadku i w celach edukacyjnych;-) informuje cie, ze w przyszlosci, w starszych klasach gimnazjalnych dowiesz sie, ze materialy poddawana dzialaniu promieniowania jonizujacemu potem równiez staja sie (w róznym stopniu) promieniotwórcze... ;-)
Reply to
p 47
Użytkownik "Krzysztof Tabaczyński" snipped-for-privacy@wp.pl napisał w wiadomości news:ifps7l$9b8$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Istotnie tak było! Sądzę, że i teraz wiedza na ten temat jest stosunkowo mało powszechna i dlatego zdecydowałem się te dane przypomnieć,- wciąż bowiem zdarza się, że ludzie utylizują popioły i zużle na własną rękę nie zdając sobie sprawy iż w ten sposób mogą narażać się na zagrożenie zdrowia. Przy okazji przypmne tez, ze zagrożenia radiacyjne w budownictwie nie ograniczają się do mozliwości radiacji uzytych do budowy materiałow,- patrz np. wycieki radioaktywnego radonu do wnętrz budynków .
Reply to
p 47
Brednie nie na temat?
Siedzę w betonowym bloku. Ślady uranu z betonu wytwarzają radon, który jakąś tam dawką promieniowania alfa na mnie działa (załóżmy że nigdy nie wietrzę pokoju). No to powymądrzaj się teraz geniuszu, napisz czym ja zacząłem promieniować i skąd u mnie promieniowanie gamma zdolne do włączenia czegokolwiek.
Konrad
Reply to
Konrad Anikiel
U¿ytkownik "Konrad Anikiel" snipped-for-privacy@gmail.com napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@32g2000yqz.googlegroups.com...
Brednie nie na temat?
--------------------------------------------
Czyli jednak nikogo m±drzejszego o wyt³umaczenie s³owa "ciekawostka" nie poprosi³e¶;- a przeciez to takie ³atwe, takich jest wiêkszo¶æ..
Siedzê w betonowym bloku. ¦lady uranu z betonu wytwarzaj± radon, który jak±¶ tam dawk± promieniowania alfa na mnie dzia³a (za³ó¿my ¿e nigdy nie wietrzê pokoju). No to powym±drzaj siê teraz geniuszu, napisz czym ja zacz±³em promieniowaæ i sk±d u mnie promieniowanie gamma zdolne do w³±czenia czegokolwiek.
__________________________
Nic ci nie bêdê t³umaczyc, bo nie ma sensu wdawaæ siê w jak±kolwiek dyskusjê z osobnikiem jak widac pozbawionym zdolno¶ci zrozumienia ca³kiem prostego tekstu (mój pierwszy post), nie maj±cego chyba kontaktu z rzeczywisto¶cia i obracaj±cego siê w swoich urojeniach.A dlaczego sobie uroi³e¶, ¿e: 1. w betonie maj± byc slady koniecznie uranu? 2. dlaczego beton (w tym rzekomo znajduj±cy siê tam wy³±cznie uran) wydziela akurat radon? 3. dlaczego ten¿e beton ma znów wy³±cznie emitowaæ cz±steczki alfa? 4. dlaczego sugerujesz, ze ja uwa¿am, ze powinienes wysy³ac promienie gamma? 5.i do tego co¶ jeszcze w ten sposób wy³aczaæ ? -to odpowiedziec na to nie potrafiê, bo trzebaby znaæ zarówno prawa fizyki obowi±zuj±ce w twoim urojonym ¶wiecie ró¿ni±ce siê od tych z rzeczywisto¶ci, jak i powody, dla których twoja psyche wymy¶la tak dziwne rzeczy.
W kazdym razie, w ramach wspomagania niepe³nosprawnych (niekoniecznie fizycznie) powtarzam , (przepraszaj±c pozosta³ych czytelników, ze pisze tu ponownie rzeczy oczywiste): 1.tak jak stwierdzi³em w moim 1-szym po¶cie s±dzê, ¿e wyt³umaczenie Kol. J.F (tj. dzia³anie tel. kom) najprawdopodobniej jest prawid³owe. Teraz jeszcze dodam, ¿e najpro¶ciej sprawdzic to przekraczaj±c te bramkê kontroln± z i bez dzia³aj±cego telefonu w kieszeni,- jesli bez telefonu alarm nie dzia³a a z telefonem tak to prawdopodobieñstwo bedzie bliskie pewno¶ci. MZ warto to zrobic, bo w sk³adzie z³omu mog± znale¼æ siê rozmaite dziwne rzeczy z czujnikami izotopowymi w³±cznie,- by³y takie przypadki! 2.informacjê o czêsto spotykanym wysokim poziomie radioaktywno¶ci materia³ów które mog± miec zastosowanie do produkcji betonów komórkowych poda³em jako ciekawostkê, z powodów wy³uszczonych w moim po¶cie do Kol. Tabaczyñskiego 3.Informacje o tym, co dzieje siê (i dlaczego) z materia³ami poddawanymi promieniowaniu znajdziesz w podrêczniku fizyki z gimnazjum. Znów dla porz±dku i aby ten post nie by³ dla innych bez warto¶ci poznawczych dodam, i¿ wspominany promieniujacy radon istotnie nadspodziewanie czêsto trafia sie wewn±trz budynków i przy niedostatecznym wietrzeniu mo¿e spowodowac przekroczenie tam dopuszczalnych norm promieniowania, ale akurat jego ¼ród³em zazwyczaj wcale nie s± u¿ywane materia³y budowlane!
Reply to
p 47
Zawsze się znajdzie głąb który swój zachwyt nad największym osiągnięciem życiowym, czyli zapoznaniem się z programem gimnazjum będzie w każdy możliwy sposób światu oznajmiać. Nawet jeśli przyjdzie w końcu przyznać że to nie na temat było, ot taki radosny wybuch bełkotu w celu zaimponowania samemu sobie szkolną wiedzą wbrew postępującemu delirium. Szczęśliwego nowego roku życzę... Konrad
Reply to
Konrad Anikiel

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.