Akumulaotrki Ni-Mh - DELTA V

Z glebin modelarni ...
Witam w zwyklych akomolatorkach noklowych przyjmuje sie spadek Delta
naladowanego ogniwa na 0.25V. A jak sie to przedstawia w
akumulatorkach Ni-Mh? Wszedzie pisze tylko ze ten spadej jest nizszy
ale nie widze nigdzie informacji ile ten spadek wynosi?
Moze mi ktos udzelic tej informacji?
MarCiu
Reply to
Marciu11 - Viper
Loading thread data ...
W opisach ³adowarek twierdz±, ¿e spadek wynosi ~50mV/celê NiCd i ~17mV/celê NiMH przy ³adowaniu pr±dem ~1C. TG
Reply to
invalid unparseable
Dodajmy, ¿e nie mo¿na w prosty sposób pomno¿yæ tych "minus-delta-peaków" dla pakietu np. 8-celowego. Niejednorodno¶æ i nierównomiernie roz³adowane cel i ma³y pr±d ³adowania mog± spowodowaæ "rozmycie" tego zjawiska. TG
Reply to
invalid unparseable
Dnia 2004-04-27 17:44, Użytkownik Marciu11 - Viper napisał:
podziel tę wartość przez 1000, a wyjdzie coś sensownego :)
Reply to
Jakub Witkowski
Mo¿na podzieliæ przez 100. Dziêki temu prostemu zabiegowi ;-) powinien wystarczyæ 10-bitowy przetwornik A/C. Swoj± drog± te ³adowarki musz± nie¼le g³ówkowaæ, ¿eby zawsze w bezpieczny sposób zakoñczyæ ³adowanie. Cele s± przecie¿ ró¿ne i nie mo¿na przerwaæ, gdy pierwsza ma ju¿ do¶æ a pozosta³e dopiero dochodz±. Nie mo¿na te¿ czekaæ na ostatni±, bo inne siê zagotuj±. TG
Reply to
Tomasz Gumny

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.