FMS pod XP

Problem ju¿ dawno jest rozwi±zany a/ przez Pana Pieca z Bydgoszczy b/ i naszego Grzegorza Hocho³owskiego i c/ wielu wielu innych
Reply to
Jerzy
Loading thread data ...
By³ poruszany w±tek braku mozliwo¶ci sterowania aparatur± pod XP-ekiem.Nie
wiem tylko z jakim skutkiem...
Zobowi±zany bêdê za ew. rady lub linki, bo zaczynam powoli
gotowaæ,rozwi±zania problemu nie znajdujê, recept te¿ nie widzê ...
Pozdrawiam !
AF
Reply to
Andrzej Fryc
Witam ja mam XP i nadajnik Hiteca i wszystko chodzi bez ¿adnego problemu Pozdrawiam Aro U¿ytkownik "Andrzej Fryc" snipped-for-privacy@kr.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:d26hl9$k3k$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Reply to
ARO
do kol . Andrzeja Fryca - niestety nie mo¿na sie z koleg± skontaktowaæ przez poczte poniewa¿ wiadomo¶c jest odrzucana tak od Grzegorza jak i ode mnie Wiadomo¶æ od Grzegorza brzmi cytuje :"
Witam!
Rozumiem ¿e chodzi o kabelek pozwalaj±cy pod³±czyæ aparaturê RC do komputera w celu treningu w programie FMS pod systemem win XP. Rozwi±zanie tego zadania pochodzi ze strony
formatting link
jest to projekt mikroprocesorowego interfejsu. Je¶li nie ma Pan mo¿liwo¶ci wykonania takiego urz±dzenia samemu - s³u¿ê pomoc±. Wykonujê takie kabelki jak kto¶ potrzebuje. Proszê o informacjê czy jest Pan zainteresowany.
Reply to
Jerzy
ciach
Cze! Za pomoc± Partitiom Magic zrobi³em sobie nowa partycjê i wgra³em Win ME, na którym FMS hula az mi³o. Pozdrawiam. Pierud
Reply to
pierud
Dziękuję wszystkim Kolegom za odzew i pomoc, pocztę odebrałem jest OK.! Pozdrawiam !
Reply to
Andrzej Fryc

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.