Hitec Eclipse 7 QPCM - pytanie

No i sta³o siê !
Od dzisiaj jestem posiadaczem Hitec Eclipse 7 QPCM - pierwszego radia !
Tradycyjnie w takich przypadkach pojawiaj± siê k³opoty.
Na prawym dr±¿ku mam gaz. Pod³±czy³em "na sucho" zestaw odbiorczy wraz z
silnikiem i regulatorem.
Czy jest normalne, ¿e regulacja obrotów silnika dzia³a tylko w do po³owy
(reguluje od dolnego po³o¿enia dr±¿ka do ¶rodkowego po³o¿enia).
Dalsze przesuwanie dr±¿ka do góry nie powoduje ju¿ zmian obrotów silnika.
Mo¿e co¶ nale¿y przeprogramowaæ ?
Posiadam:
Odbiornik Rex 5 plus
Cztery mikro serwa
Silnik MIG 280
Regulator JES 05 mikro
Bateria
Proszê o pomoc !
Pozdrawiam, Zbych
Reply to
Zbycho
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.