Jak to rozumiec ?

Czy móg³by ktoœ napisaæ jak mam rozumieæ ? to co widzê.
formatting link

Subskrybuje regularnie pl.rec.modelarstwo czy¿bym przeoczy³ tak wa¿ny
szczególnie dla Warszawskiego œrodowiska fakt. Koledzy napiszcie ¿e to
nie jest prawda co widzê.
Andrzej Grodzki
Reply to
Andrzej
Loading thread data ...
sugerujesz, ¿e Kaper nie ¿yje ?
ostatni post jest sprzed 3 dni
na forum ani s³owa...
móg³byœ jaœniej ? coœ podejrzewasz ?
PMK
Reply to
PeKlesyk
U¿ytkownik "Andrzej" snipped-for-privacy@wytnijtoskrol.pl napisa³ w wiadomoœci news:etsa4a$922$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Nie wiem czy to jest œmieszne, aczkolwiek uœmiech nie znika mi z twarzy. Polecam przeczytaæ w¹tek tu (szczególnie te u góry):
formatting link
A ta fotka któr¹ Kaper u¿ywa, to oznaka ¿alu po kolejnym koledze. Myslê ¿e Kaper sam z "zaœwiatów" tu zawita i odezwie siê :)
Reply to
-==PEGAZ==-
U¿ytkownik "-==PEGAZ==-" <pegaz@USUN_TO_PRZED_WYSLANIEM_polbox.com> napisa³ w wiadomo¶ci news:etsc5r$itt$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
To pewnie narodzi³a nam siê nowa ¶wiecka tradycja. Dla mnie szare zdjêcie cz³owieka z czarn± wst±¿k± symbolizuje... ale co tam najwa¿niejsze ¿e to co my¶la³em nie jest tym co my¶la³em. Zdrowia ¿yczê Kaperowi.
Pozdrawiam Andrzej Grodzki
Reply to
Andrzej
No dobra, odzywam siê - i to ca³kiem nie z za¶wiatów.
Powiem wiêcej - wczoraj hucznie (na ile Post pozwala) obchodzi³em urodziny, a dzi¶ by³em w Wilanowie polataæ. Trochê wia³o, ale funfactor by³ spory.
Na preclu ostatnio nieco mniej pisujê, ale, ¿ebym ca³kiem milcza³ to te¿ nieprawda.
W³a¶ciwy i zupe³nie nie¶mieszny powód takiego avatara i logo forum jest tu:
formatting link
No dobra, mam nadziejê, ¿e nie szybko bêdzie potrzebny, ale jakby co to na nastêpny raz postararm siê zrobiæ sobie zdjêcie z czarn± wst±¿k± na klapie albo krep± na rêkawie.
Pog³oski s± zatem co najmniej przedwczesne.
Pozdrawiam,
Kaper
Reply to
Kaper

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.