Jak to jest...?

Zastanawiam siê nad jedn± rzecz±..Otó¿ modele lataj±ce nawet te nasjprostrze
mog± z powodzeniem osi±gaæ wysoko¶æ kilkuset metrów. Te wiêksze jak
doczyta³em mog± lataæ nawet na pu³apie przekraczaj±cym 1000m. Czy nie ma
zagro¿enia dla "normalnych" samolotów ze strony modeli? Przecie¿ kraksa
modelu nawet niezbyt ciê¿kiego modelu z awionetk± mo¿e mieæ bardzo powa¿ne
konsekwencje. Mi ostatnio za¶wita³ taki pomys³ w g³owie co by napompowaæ
helem balonik (z 80-100 cm ¶rednicy) i podwiesiæ do niego np telefon z
aparatem cyfrowym i porobiæ zdjêcia jaki¶ fajnych miejsc w okolicy ale z
powietrza. Ale istnieje ryzyko, ¿e np. balonik siê zerwie. Balonik
oczywi¶cie nie ma prêdko¶ci poziomej i jest "lekki". Wiêc ewentualne nie
powodzenie nie chyba nie przynios³oby jaki¶ przykrych skutków. Mo¿na siê tak
bawiæ? Wymagane s± jakie¶ pozwolenia? Czy wy jak laacie na jaki¶ ³akach
macie szczególne pozwolenia na to?
Pozdrawiam Gadget
Reply to
Gadget
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.