Jak to dziala?

Loading thread data ...
U¿ytkownik "Edek Odkredek" snipped-for-privacy@onet.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@rolskiego.net...
By³o na pl.misc.elektronika:
formatting link
Reply to
Szkodnik
Edek Odkredek napisał(a):
Poszukaj w archiwum pl.misc.elektronika - była niedawno dyskusja na temat tego urządzenia i wyszło, że to bujda na resorach :-)
Reply to
badworm
U¿ytkownik "Edek Odkredek" snipped-for-privacy@onet.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@rolskiego.net...
No to kole¶ pojecha³... Jakby zobaczy³ to mój wyk³adowca z elektrotechniki to by chyba zblad³. Najlepsze, ¿e ludzie to kupuj±. Przecie¿ wystarczy podstawowa wiedza z fizyki ¿eby odgadn±æ, ¿e to ¶ciema.
Po pierwsze, w jaki sposób urz±dzenie wpiête za licznikiem mo¿e mieæ wp³yw na "chwilowe zaniki w sieci" przed licznikiem. Nobla powinien ten kole¶ dostaæ, bo jobla to ju¿ ma i to niez³ego.
A co do pomiarów to zapewne s± one jak najbardziej prawid³owe, tylko ¿e kole¶ nie poda³ jednej, niezmiernie wa¿nej, rzeczy. Jaki pr±d mierzy?
S±dz±c z opisu, ¿e urz±dzenie najlepiej sprawuje siê z odbiorami indukcyjnymi, to z ca³± pewno¶ci± jest to jaki¶ kompensator wspó³czynnika mocy, tylko ¿e to ma ma³o wspólnego z pomiarem mocy czynnej jaki odbywa siê za po¶rednictwem miernika kWh.
Co najwy¿ej mo¿e zmniejszyæ spadki napiêcia i nagrzewanie siê przewodów, ale to ma bardzo niewielki wp³yw na pomiar mocy czynnej (w poprawnie zaprojektowanej i u¿ytkowanej instalacji).
Reply to
Grzechoo

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.