Jaki klej do magnesikow (CDROM) ?

Witam.
Czym kleicie magnesiki w silnikach od CDROM ? jakie kleje sa mocne i odporne
na temperaturke ?
PZDR
BUKE
Reply to
buke
Loading thread data ...
Witam
Ja to robiê tak . Wycinam okr±g z papieru i rysujê na min kreski gdzie maj± byæ magnesy .Wk³adam to w wirnik i zaczynam wk³adaæ magnesy .Pierwszy ustawiam i wpuszczam pod niego ma³± kropelkê kropelki .Potem naprzemiennie biegunami powtarzam procedurê wychodzi bardzo równo i magnesy w miarê siê trzymaj± . Jak kropelka wyschnie jakie¶ 30 min , biorê ¿ywicê 15 min i wype³niam szczeliny miêdzy magnesami .Po prostu zalewam je niewielk± ilo¶ci± ¿ywicy .Potem przecieram magnesy kawa³kiem depronu zbieraj±c nadwy¿kê z magnesów . Zak³adam o¶kê i kilka minut krêcê w palcach aby ¿ywica siê rozesz³a i wywa¿y³a wirnik . (¿ywica 15 min z Art Hobby naprawdê jej konsystencja przez 10 min jest idealna do takich wype³nieñ, poxipol gorszy ale te¿ wychodzi .)
Po 2 godz. ju¿ mo¿na testowaæ .Tak spreparowany wirnik nigdy mi nie "bi³" wibrowa³ , magnesy nie wypad³y przy kraksach a przy chêci odzyskania magnesów mo¿na uszkodziæ mechanicznie taki pier¶cieñ wyd³ubuj±c jeden magnes a resztê ostrym no¿em podwa¿aj±c wyci±æ .Nie odchodzi zbyt ³atwo ale odejdzie ca³y pozosta³y pier¶cieñ .
Mogê podes³aæ fotki jak kto¶ chce obejrzeæ z bliska J
Pozdrawiam
. U¿ytkownik "buke" snipped-for-privacy@tlen.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:c96ohv$9p1$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Reply to
DraGon

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.