Jaki pakiet do szybowca - problem wyważenia

Witam
Do mojego szybowca Windstar 2300
formatting link
w instrukcji zalecany jest pakiet 8,4v 3300mAh NiMh
Ja kupi³em pakiet Hype Platinum 4000mAh NiMh
Problem polega na tym ¿e mam teraz œrodek ciê¿koœci modelu za bardzo z
przodu.Przesuniecie wynosi oko³o 15-17mm
Pakiet wa¿y 500G. Ca³oœæ wa¿y oko³o 1700G czyli dok³adnie tyle ile
przewiduje instrukcja. Wiê troche dziwne dlaczego jest problem z
wywa¿eniem.
Miejsce na pakiet jest tak pomyœlane ¿e nie mogê go ju¿ bardzie przesun±æ do
ty³u.
Nie mam doœwiadczenia z elektrycznym napêdem.
Rodzi siê pytanie czy mogê zastosowaæ pakiet np Li-Pol 11.1V oczywiœcie o
odpowiedniej wydajnoœci pr±dowej.
Silnik to 550 RS (szczotkowy)
Regulator ICMS 50A obs³uguje tez pakiety Li-Pol
formatting link

Myœla³em o pakiecie typu
formatting link
sporo na wadze, czylko czy siê tak da ?
A mo¿e trzeba poszukaæ l¿ejszego pakietu NiMh 8,4v ?
Pawel
Reply to
kefit
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.