kalendarz imprez modelarskich poszukiwany

Loading thread data ...
Zale¿y w jakich dziedzinach modelarstwa, ale raczej robi siê dopiero (zbierane s± zg³oszenia).
U¿ytkownik " LUK" snipped-for-privacy@gazeta.SKASUJ-TO.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:hdvagl$pt1$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Reply to
Andrzej
Andrzej snipped-for-privacy@wytnijtoskrol.pl napisał(a):
głównie latajace , ale czasem fajnie nacieszyć oko np kolejka... :)
interesuje mnie głównie lokalizacja tych imprez
Reply to
LUK
Spisu imprez to mo¿e nie ma w jednym miejscu. Bo imprezy to pojêcie szerokie, wchodz± w to pikniki, spotkania, konkursy, wystawy,pokazy,targi,zawody. Naj³atwiej jest z zawodami w modelarstwie lotniczym i kosmicznym bo to jest sport i ma swoj± organizacje (jeszcze ma) czyli Aeroklub Polski wraz z cz³onkami :))))
formatting link
kalandarz na 2010 ju¿ siê w³a¶nie robi
formatting link
imprezy w modelarstwie lotniczym powinny og³aszaæ siê w³a¶nie na tej grupie dyskusyjnej (po to j± zak³adali¶my), ale coraz wiêksz± popularno¶ci± ciesz± siê fora a ich jest ju¿ kilka wiêc informacja zaczyna nam uciekaæ.
Pozdrawiam Andy
Reply to
Andrzej

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.