Konstrukcja stalowa

formatting link
stalowa, ocynkowana z dachem dwuspadowym, idealna na wiatê lub
halê. Ca³o¶æ skrêcana na ¶ruby. Wysoko¶æ s³upa 3,50m, do kalenicy
6,30m.Przês³a konstrukcji s± w odleg³o¶ci od siebie 3,20m.
Wymiary : szeroko¶æ 10m, d³ugo¶æ 30m lub wiêcej.
Cena za jedno przês³o wynosi 1500z³. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod
numerem telefonu 0889 201 578.
Serdecznie zapraszamy :) KONSTRUKCJA STALOWA NA WIATÊ LUB HALÊ (numer
1038523142)
Reply to
MarekB
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.