Mini szlifierka / wiertarka w modelach 1/72

Witam,
Raczej nie mogê powiedzieæ, ¿e jestem do¶wiadczonym modelarzem. Zrobi³em
parê modeli i najbardziej k³opotliwe by³o dla mnie obrabianie szpachlu, czy
b³êdów wyprasek.
Na allegro znalaz³em ofertê mini wiertarek i szlifierek - czy mo¿na je
wykorzystaæ do pracy z modelami 1/72
Je¶li tak, to czym siê kierowaæ przy wyborze i jakie akcesoria bêd± do niej
potrzebne?
pozdrawiam Benek
Reply to
Benek
Loading thread data ...
Ca³kiem wystarczaj±cym urz±dzeniem do celów modelarskich / plastikowych/ jest miniwiertarka z tarczami szlifierskimi - w rozs±dnej cenie -
formatting link
Reply to
Jerzy
w uzupe³nieniu dodam ,¿e kabel ³acz±cy urzadzenie z zasilaczem jest bardzo miêkki co ma duze znaczenie podczas operowania szlifierk±
Reply to
Jerzy

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.