Mocny silnik.

Witam wszystkich bardzo serdecznie,
Buduję model z depronu, który waży ze wszystkim 600g. Mam do
dyspozycji na dzień dzisiejszy tylko silnik axi 2814/12, który to
zabudowałam w modelu. Co o tym sądzicie? Czy moment pochodzący od
silnika nie będzie za mocno kręcił tym modelem ( dałam poprawkę
podnosząc jedną i opuszczając drugą lotkę )? Czy taki moment wraz ze
zwiększaniem się prędkości modelu będzie malał? Jakich jeszcze
niespodianek mogę się spodziewać stosując ten silnik? Jak im
zalpobiec?
Pozdrawiam:)
Reply to
Katarzyna Zmienicka
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Katarzyna Zmienicka" snipped-for-privacy@gmail.com napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@j24g2000yqa.googlegroups.com... Witam wszystkich bardzo serdecznie,
Budujê model z depronu, który wa¿y ze wszystkim 600g. Mam do dyspozycji na dzieñ dzisiejszy tylko silnik axi 2814/12, który to zabudowa³am w modelu. Co o tym s±dzicie? Czy moment pochodz±cy od silnika nie bêdzie za mocno krêci³ tym modelem ( da³am poprawkê podnosz±c jedn± i opuszczaj±c drug± lotkê )? Czy taki moment wraz ze zwiêkszaniem siê prêdko¶ci modelu bêdzie mala³? Jakich jeszcze niespodianek mogê siê spodziewaæ stosuj±c ten silnik? Jak im zalpobiec?
Pozdrawiam:)
Znasz to?? -> pfmrc.eu -> poczytaj - od czego zacz±æ
buwi
Reply to
buwi777

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.