Witam serdecznie po przerwie.

Witam Was wszystkich po bardzo d³uuugiej przerwie. Nie mog³em zagrzaæ
miejsca na ¿adnym serwerze, a do tego dosz³a jeszcze moja rodzinna
przeprowadzka do nowego lokum. Czasu mia³em niewiele i nie starcza³o do
redagowania strony. My¶lê, ¿e pora to zmianiæ. Pozdrawiam wiêc wszystkich
starych znajomych i spieszê poinformowaæ, ¿e znów jeste¶my na odrzutowym
posterunku :) choæ pod innym adresem.
Tomasz Kiciñski - Poznañ
formatting link

Reply to
Toms
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Toms" ...
A i my witamy, a przy okazji zanotuj Tomku, ¿e warto te¿ zagl±daæ pod:
formatting link

To nie zamiennik, ale uzupe³nienie tej grupy newsowej.
Pozdrawiam,
Kaper zdecydowanie nieturbinowo ;) ->
formatting link

Reply to
Kaper
U¿ytkownik "Kaper" snipped-for-privacy@antispammer.astercity.net> napisa³ w wiadomo¶ci news:bqlgn3$dp4$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Dziêkujê. Oczywi¶cie skorzystam. A wiesz, ¿e nie wiedzia³em o istnieniu tego forum. Oj widzê, ¿e moje zacofanie posz³o dalej ni¿ siê spodziewa³em.
Tomasz
Reply to
Toms

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.