NiMh czy Nicd?

Jak rozpoznaæ nieoznaczone ogniwa, czy s± to NiMh czy NiCd? Nadmieniê, i¿
mam ³adowarkê BC100, je¶li mog³aby ona mi w tym pomóc.
TR
Reply to
Tomasz Rudnik
Loading thread data ...
Je¶li nie maj± kompletnie ¿adnego oznaczenia/nadruku to przychodzi mi do g³owy tylko taki eksperyment: Roz³adowaæ ma³ym pr±dem rzêdu 1C do 0.6V/ogniwo. Na³adowaæ programem dla NiMH (ten bedzie bezpieczny w przypadku pomy³ki) i obliczyæ szacunkowo ile energii przyjê³y. Pomno¿yæ ilo¶æ wt³oczonych amperogodzin przez ¶rednie napiêcie w czasie ³adowania (uzyskamy ilo¶æ Watogodzin). Zwa¿yæ ogniwa. NiMH powinne przyjmowaæ do 2 razy wiêcej energii na jednostkê wagi. Zdaje siê ¿e to by³o tak: NiCd 40-60 Wh/kg NiMH 60-80 Wh/kg Je¶li jednak dostaniesz wynik w pobli¿u 60Wh/kg nadal nie bêdzie rozstrzygniêcia. Wtedy bezpieczniej dla ogniw bêdzie przyj±æ ¿e to NiMH, czyli ³adowaæ programem dla NiMH i pr±dami do 1C, skoro nic o nich nie wiemy.
Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
U¿ytkownik "Robert 'Heyoan' Gadomski" <robspam1@SKASUJTO!reebok.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:ddcba1$dsa$ snipped-for-privacy@opal.futuro.pl...
oraz co jaki¶ czas roz³adowywaæ do 0,6 V / celê - zapobiegnie to efektowi pamiêciowemu ( NiCd ) a je¿eli to s± NiMH to na pewno im ta operacja nie zaszkodzi
buwi777
ps. z kilkoma nonejmami tak robiê i ¿yj± jak na razie szczê¶liwie ...
Reply to
buwi777

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.