Oracover - sprzedaż wysyłkowa tylko Model Making ?

Czy jeszcze ktoś ma w sprzedaży wysyłkowej folie Oracover ? Bo znalazłem tylko w Model making.

Michał.

Reply to
Gelerth
Loading thread data ...

Czy czasem Schmeissner nie ma?

formatting link

Reply to
Marek 'mRqS' Szulen

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.