Prima Svensona

Poniewa¿ przymierzam sie do zakupu tego zestawu prosze o opinie w³a¶cieli
tego trenerka oraz jaka waga wysz³a wam tego modelu bez wyposa¿enia
ewentualnie z wyposa¿eniem
Conti
Reply to
Conti
Loading thread data ...
A przeszuka³e¶ archiwum?
formatting link
Reply to
qrdl
Witam Ja chcê zrobiæ primê z planów. Czy wie Kto¶ jaki jest tam u¿yty profil skrzyd³a (do¶æ gruby)
Pozdrawiam
Reply to
Piotr Piechota
Witam, U mnie waga modelu gotowego do lotu wynosi 2050g. Silnik OS 25LA, ¶mig³o APC 9x5, w skrzyd³ach dwa serwa HS425BB (wg planów lotki napêdzane s± jednym serwem), podwozie wzmocnione - drut fi 4mm i kólka gumowe 75mm, akumulator 1100mAh NiCd. Moj± opiniê znajdziesz tu:
formatting link
(w razie potrzeby posklejaj link).
Pozdrawiam, Robert Grabowski
Reply to
Robert Grabowski
Witam.
U¿ytkownik "Piotr Piechota" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:c5uf00$b7p$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Producent nie podaje nazwy profilu. Je¶li mogê co¶ doradziæ to zrób szablony np z dobrej sklejki 3 mm lub laminatu takiego, jakiego u¿ywa siê do robienia obwodów drukowanych w elektronice. Je¶li wykonane szablony bêd± zgodne z planami i wg.nich wykonasz ¿eberka skrzyde³ to najprawdopodobniej uzyskasz wiêksz± dok³adno¶æ odwzorowania profilu ni¿ gdyby¶ wykorzystywa³ elementy z zestawu - to¿ to przecie¿ Svenson :-)
Pozdrawiam, Robert Grabowski
Reply to
Robert Grabowski
tez chetnie bym j± zbudowa³ z planów, ale sk±d wiedzieæ z czego zrobic poszczególne elementy z planu np F3, F4, S1, S2 itd
Conti
Reply to
Conti
U¿ytkownik "Conti" snipped-for-privacy@konto.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@news.home.net.pl...
Mo¿na próbowaæ na co najmniej dwa sposoby. Po pierwsze pomy¶leæ analizuj±c plany. Po drugie chc±c potwierdziæ swoje przypuszczenia lub gdy siê nic nie wymy¶li³o - zapytaæ ;-)
Pozdrawiam, Robert Grabowski
Reply to
Robert Grabowski
analiza planów je¶li sie nie ma do¶wiadczenia nie da porz±danego skutku wiec chyba pozostaje wersja z zapytaniem :))) (wiem juz nawet kogo :))))
Conti
Reply to
Conti
To ja zapytam :)
1) Czy boki kad³uba wykonane s± z podwójnych deseczek balsowych 2mm - czy dwie warstwy s± tylko w okolic wrêgi ? Na rysunku wrêg widaæ pdwójn± grubo¶æ balsy
2) Czy dolna i górna deseczka ma 3mm grubo¶ci?
3) Czy wrêgi s± ze sklejki 2mm a silnikowa z 4 mm ?
4) Czy plany z
formatting link
zawieraj± ju¿ zkorygowan± wart¶æ k±ta zaklinowania. Z archiwum grupy wymika ¿e oryginalnie wychodzia³ za du¿y. Z mojej analizy w/w planów wynika ¿e jest ok 3 stopnie.
5) Jak jest mocowane podwozie (tylne) ?
6) Z czego wykonaæ bolec mocuj±cy skrzyd³o (sosna ?)
7) Czy ¿ebra przykad³ubowe s± te¿ z balsy 2mm czy ze sklejki ?
8) Czym s± po³±czone p³aty skrzyd³a dla uzyskania wzniosu (³±cznik ze sklejki 4mm wklejony miêdzy d¼wigary wystarczy?) ?
9) Jakie ustawiæ wychylenie sterów do oblotu ?
Sporo pytañ ale cytujê (...) > > gdy siê nic nie wymy¶li³o - zapytaæ ;-) (...) :)
Pozdrawiam Piotr Piechota
U¿ytkownik "Conti" snipped-for-privacy@konto.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@news.home.net.pl...
Reply to
Piotr Piechota
Witam.
U¿ytkownik "Piotr Piechota" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:c639nv$ot9$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Na pro¶bê Contiego zdecydowa³em siê opracowaæ zestawienie niezbêdnych materia³ów i umieszczenie tego na stronie www, a w przysz³o¶ci zrobienie stroniczki ze zdjêciami i filmami, po¶wiêconej temu modelowi. Postaram siê stworzyæ mo¿liwie dok³adny opis budowy tego modelu. Pierwsze informacje powinny pojawiæ siê w sieci oko³o 26 lutego - adres podam tu, na grupie i ¿eby nie robiæ ba³aganu, to w tym w±tku. Postaram siê te¿ umie¶ciæ skan profilu skrzyd³a - wydruk z planów AleHar'a nie wychodzi zbyt dok³adny. Na czê¶æ Twoich pytañ spróbujê odpowiedzieæ jeszcze dzi¶ wieczorem na priva.
Pozdrawiam, Robert Grabowski
Reply to
Robert Grabowski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.