(RC) Problem z rozrusznikiem

Witam.
Niedawno naby³em nowy rozrusznik KAVANa.(taki z przek³adni±
planetarn±)Producent podaje, ¿e nadaje siê on do uruchamiania silników do
10ccm w przypadku u¿ycia akumulatora o³owiowego, oraz do uruchamiania
silników do 15ccm, w przypadku u¿ycia jako zasilania pakietu ogniw NiCd.
Mam 12V akumulator o poj. 5Ah. pod³±czy³em rozrusznik, próbujê zakreciæ moj±
"dych±", a tu kiesko.Czasem zakrêci, czasem nie potrafi "przerzuciæ" ani
razu.Wydajno¶æ pr±dowa tego akumulatora(jest nowy), to 30 A.
Mam do Was wiêc takie pytanie, szczególnie do u¿ytkowników tego rozrusznika;
czy mieli¶cie podobne problemy i jak sobie z tym poradzili¶cie.
Acha i jeszcze jedno; czy u¿ywacie tej standardowej bia³ej gumy
zbieraj±cej(bia³a), czy te¿ jakiej¶ innej. Ta bia³a jako¶ kiepsko klei siê
do ko³paka, trzeba u¿ywaæ bardzo du¿ej si³y docisku, ¿eby siê nie ¶lizga³a.
Bêdê bardzo wdziêczny za wszelkie pomocne rady.
pozdrawiam Pawe³
Reply to
Paweł
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.