[RC-spam] ... Regerek 3f, silniczki spalinowe

Witam !
Mam sporo silniczków od hdd-ków i cd-ków, sporo mo¿liwo¶ci,
ale niestety nie mam reglerka na trójfazówkê. Zwyk³e reglerki do 400 np.
porobi³em sobie i dzia³aj± ¶wietnie. Zastanawiam siê nad zrobieniem
regla wg projektu
formatting link
ale na razie najwiêksz±
przeskod± jest programator. Do tej pory mia³em znajomego w pewnej firmie
gdzie mi programowa³ procki, ale niestety zmieni³ pracê. Z chêci± bym
zamieni³ kilka silniczków spalinowych z samozap³onem i ¿arowych
(niestety do¶æ starych, ale nie u¿ywanych. no i niestety bez regulowanej
przepustnicy)
na tani reglerek 3f. Mam kilka koliberków 0.8 ccm, innych silniczków 1.5,
2.5 ccm.
(Stri¿, MK-16 - chyba itp. )
Mo¿e by³by jaki¶ chêtny na tak± zamianê ? Nie wiem ile toto jest warte ...
W razie czego zdjêcia silniczków móg³bym podes³aæ ...
Obiecujê dostarczyæ grupce sporo informacji z budów i testów silniczków
;)) A spaliniaki s± w dobrym stanie. Nigdy nie odpalane, co jaki¶ czas
jedynie
ruszone, aby smar nie zastyg³. Mo¿e by siê komu¶ przyda³y ...
Pozdrowienia
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
PozDro 4 all snipped-for-privacy@gazownia.gdansk.pl
P.E.G.A.Z.: Person Engineered for Galactic Assassination and Zoology
CU NeXt TimE
Reply to
--==PEGAZ==--
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.