[RC] to teraz jedno szybkie

Teraz jak temat MODE 1 i 2 nie kryje przede mn± tajemnic (czyli ¿e jest :
róbta co chceta) to krótko : czy w nadajniku Hitec Laser 4FM mo¿na ³atwo
zmieniæ MODE przek³adaj±c sprê¿ynkê?
Darek
P.S. Chêtnie wejdê w kontakt :) z innymi posiadaczami tej aparatury, ¿eby
nie za¶miecaæ grupy ...
Reply to
drobson
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.