Re: czy w Lublinie jest sklep modelarski?

Jest i to nawet nie jeden a trzy (kosmiczna iloϾ jak na takie miasto...)
Majster Klepka na 1-go maja w œlepej czêœci niedaleko dworca. Najlepszy/jedyny jeœli chodzi Ci o RC du¿o kartonu conieco plastiku + prasa modelarska
Alians na G³êbokiej jakieœ 100m od Narutowicza w pawilonie (po stronie cmentarza). Sporo kartonówek + akcesoria, conieco plastiku.
Krzyœ na placu Wolnoœci (w tym sklepie z zabawkami). Od cholery i jeszcze trochê plastiku + blachy + ¿ywica, metalowe samochody + proste RC Samochody (Nikko), Warhammer, monografie ksi¹¿ki itp.
Tyle. Jak coœ przeoczy³em to proszê o dodanie/sprostowanie...
pozdro, Kuba
Reply to
Jimm
Loading thread data ...
A to strona Majsterklepki
formatting link
Jakub z Zamościa
jakub snipped-for-privacy@op.pl
formatting link
Reply to
jakub
się do niego po schodach na dół, znajduje się tam trochę plastików i rzeczy do nich potrzebnych
Reply to
PzL

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.