Silentblocki

Witam,
Gdzie mo¿na zdobyæ ma³e silentblocki ( lordy gumowe ) do silniczka
benzynowego ?
Wydawa³a mi siê, ¿e który¶ sklep modelarski mia³ takie w ofercie - ale nie
mogê go namierzyæ.
Jak do tej pory znalaz³em tylko du¿e rozmiary do skali 1:1 :-)
Pozdrawiam
Piotrek
Reply to
Max
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Max" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:e8o5ua$ptr$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
UFF. Uda³o mi siê znale¼æ je w Model Partnerze. S± gdzie¶ trochê tañsze ?
Pozdrawiam Piotrek
Reply to
Max
za ma³e mêsko-damskie na fi 4 p³aci³em ostatnio w riku 29 z³
by³y jeszcze mêsko-mêskie po 26 bodaj¿e
PMK
Reply to
PeKlesyk

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.