Timing oraz PWM

Cze¶æ! jaki timing najlepiej zastosowaæ dla silniczka 3-fazowego, zêbowego
przerobionego z CD, 2, 7, 15 czy 30 stopni? Regulator ma równie¿ opcje
wyboru PWM ( no w³a¶nie, co to? :) ) i jest tam 8, 16, 32 KHz.
Dziêki!
Tomek
Reply to
Vex
Loading thread data ...
Użytkownik Vex napisał:
Ile zębów ma stojan ? (podejrzewam, że 9) i ile magnesów ? Z timingiem trzeba poeksperymentować bo wartośc optymalna będzie zależała od obciążenia silnika (śmigło). Przy małym obciążeniu mozna dać mały timing, przy większym obciążeniu silnik może gubić synchronizację i trzeba zwiększyć timing. PWM to modulacja szerokości impulsu za pomocą której reguluje się obroty silnika. Te 8,16 i32kHz to częstotliwość z jaką są przełączane tranzystory sterujące uzwojeniami silnika. Najlepiej to doczepić śmigło do silnika - na hamownię i poeksperymentować.
Pozdrawiam Grzegorz
formatting link
Reply to
Grzegorz Kurczyk
Oczywi¶cie 9 zêbowego ( nie wiem czemu 9 mi siê nie wstawi³a ), a magnesów jest 12. Dziêki za informacjê. Ju¿ mniej wiêcej kojarzê o co chodzi.
Pozdrawiam! Tomek
> Ile zêbów ma stojan ? (podejrzewam, ¿e 9) i ile magnesów ? > Z timingiem trzeba poeksperymentowaæ bo warto¶c optymalna bêdzie zale¿a³a > od obci±¿enia silnika (¶mig³o). Przy ma³ym obci±¿eniu mozna daæ ma³y > timing, przy wiêkszym obci±¿eniu silnik mo¿e gubiæ synchronizacjê i trzeba > zwiêkszyæ timing. PWM to modulacja szeroko¶ci impulsu za pomoc± której > reguluje siê obroty silnika. Te 8,16 i32kHz to czêstotliwo¶æ z jak± s± > prze³±czane tranzystory steruj±ce uzwojeniami silnika. > Najlepiej to doczepiæ ¶mig³o do silnika - na hamowniê i poeksperymentowaæ.
Reply to
Vex

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.