wojtek@geobid.com.pl

Witam.
Zgodnie z wcze¶niejsz± rozmow± przesy³am dane dotycz±ce zapytania SQL
Chcia³bym aby to by³a ,w miarê mo¿liwo¶ci ,tabelka zawieraj±ca dane:
- nr jednostki rejestrowej
- nr dzia³ki
- oznaczenie grupy rejestrowej
- u¿ytki i klasy gruntów w dzia³ce
- powierzchniê dzia³ki
W/w dane maj± byæ "pobrane" bêd± z jednej gminy natomiast z dwóch obrêbów.
Dobrze by by³o aby zapisany plik z w/w danymi da³ siê otworzyæ w przy pomocy
ogólnie dostêpnych programów (excel, word itp)
Reply to
Irek Sobotka
Loading thread data ...
Sprubój Motocalcem :)))) Ech..... mnie te¿ ju¿ nie chce siê pracowaæ i my¶lê o weekendzie. Mo¿e pogoda siê poprawi? Pozdrawiam W³adek
Reply to
Wladek_J

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.